Αθήνα 27/01/2018 Real Estate

fotsig

Αθήνα 27/01/2018 Real Estate

Αθήνα 27/01/2018 Real Estate 134 89 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Βεβαιώνεται ότι:

{module Current User Full Name}

παρακολούθησε το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο προετοιμασίας για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης:

«Expert Valuer in Real Estate Property – REV
Valuer in Real Estate Property»

διάρκειας είκοσι (-20-) ωρών στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2018 στην Αθήνα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος

fotsig  sekesig vassig

Χριστίνα Δ. Φωτοπούλου

Πρόεδρος

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

Γενικός Γραμματέας