Αθήνα 29/06/2019 Real Estate

vasileiou

Αθήνα 29/06/2019 Real Estate

Αθήνα 29/06/2019 Real Estate 141 71 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Βεβαιώνεται ότι:

{module Current User Full Name}

παρακολούθησε το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο προετοιμασίας για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης:

«Expert Valuer in Real Estate Property – REV
Valuer in Real Estate Property»

διάρκειας είκοσι (-20-) ωρών στις 29 και 30 Ιουνίου 2019 στην Αθήνα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος

vasileiou  sekesig dermati

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

Πρόεδρος

Καλλιόπη Ν. Δερμάτη

Γενική Γραμματέας