Βεβαίωση μέλους 2020

sekesig

Βεβαίωση μέλους 2020

Βεβαίωση μέλους 2020 160 164 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ    Ε Κ Τ Ι Μ Η Τ Ω Ν    Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
A S S O C I A T I O N    O F    G R E E K    V A L U E R S
Σταδίου 24 – Αθήνα 105 64, Τηλ. 210 3210340, Fax. 210 3210350

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Αθήνα, {module Parse Data|datatype=currentdate}

Με την παρούσα βεβαιώνεται ότι {module Parse Data|datatype=fullname} είναι {module Parse Data|datatype=memberstatus} Μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος από {module Parse Data|datatype=memberdate} με αριθμό μητρώου {module Parse Data|datatype=memberregnum} και έχει τακτοποιήσει πλήρως τις ταμειακές υποχρεώσεις προς το Σύλλογο όλων των παρελθόντων ετών μέχρι και το έτος 2020.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Για το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος
sekesig
vasileiou dermati

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

Πρόεδρος

Καλλιόπη N. Δερμάτη

Γενική Γραμματέας