Βιβλιογραφία

Το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε. προτείνει την ακόλουθη βιβλιογραφία την οποία μπορούν να συμβουλευθούν οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.

ΒΙΒΛΙΑ

1.      Wyatt Peter (2007), Property Valuation: In an economic context – Blackwell Publishing Oxford 

2.      Scarrett Douglas (2008), Property Valuation: The Five Methods, 2nd edition, Routledge  / Scarrett Douglas (2013), Εκτίμηση ακινήτων : Οι πέντε μέθοδοι, Εκδόσεις Κλειδάριθμος – ΕΛ.Ι.Ε.

3.      Millington Alan (2001), An introduction to Property Valuation, 5th edition, EG Books 

4.    Hayward (2008), Valuation: Principles into practice, 6th edition, EG Books 

5.      Sloman J. & Wride Al. &  Garratt D. (2012), Economics, 8th edition, FT Press

6.    Baum A. & Mackmin D. (2011), Εκτίμηση ακινήτων με την εισοδηματική μέθοδο, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

7.    Ζεντέλης Παναγιώτης (2001), Real Estate, Εκδόσεις Παπασωτηρίου

8.    Νέος ΓΟΚ 2012 – Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, 3η Έκδοση,  Εκδόσεις Δεδεμάδης

9.    Ελένη Μπούτου – Λεμπέση (2014), Νέος Οικοδομικός Κανονισμός: Κωδικοποίηση και Ανάλυση του Ν. 4067/2012, Εκδόσεις Δομική Ενημέρωση

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

10. Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 

11. Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών ΝΟΚ

12. Νόμος 4258/2014 (ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας)

13. Νόμος 4178/2013

14. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις

15. Υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης  

16. N. 4030/2011 (Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις)

17. Π.Δ. 100 / 2010 (Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού)

18. Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

19. Θεσμικό πλαίσιο ΑΠΕ


EΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

20. EVS 2016 (English Edition)

21. EVS 2016 (Ελληνική Έκδοση)