Μέλη

Βάσει του Καταστατικού του Σ.ΕΚ.Ε. (Άρθρο 4) τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε:

 1. Τακτικά, που είναι όσοι ασκούν το επάγγελμα του εκτιμητή, δηλαδή ασχολούνται με την εκπόνηση εκτιμήσεων σε σταθερή επαγγελματική βάση, διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που έχει θεσπίσει ο Σύλλογος και αποδέχονται τις αρχές λειτουργίας και τον Κώδικα ∆εοντολογίας του Συλλόγου,(όσοι ασκούν το επάγγελμα του εκτιμητή, έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και αποδέχονται τα καταστατικά έγγραφα και τον κώδικα δεοντολογίας του Συλλόγου).
 1. ∆όκιμα, που είναι όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα αλλά δε διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και αποδέχονται τις αρχές λειτουργίας και τον Κώδικα ∆εοντολογίας του Συλλόγου και(όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα αλλά δε διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, αποδέχονται τα καταστατικά έγγραφα και τον κώδικα δεοντολογίας του Συλλόγου και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν αλλά όχι του εκλέγεσθαι).
 1. Επίτιμα, που είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σ.ΕΚ.Ε., στην πολιτεία, στην κοινωνία και στην προώθηση της Εκτιμητικής Επιστήμης στην Ελλάδα. Στον παρόντα Κανονισμό παρατίθενται τα τυπικά, ουσιαστικά προσόντα και η διαδικασία εισδοχής τακτικών μελών στον Σ.ΕΚ.Ε. και πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Καταστατικό του Συλλόγου.(όσοι έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο, στο ελληνικό κράτος και έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξη της εκτιμητικής επιστήμης στην Ελλάδα, συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι).

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Τα δόκιμα και τα τακτικά μέλη του Σ.ΕΚ.Ε. πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ελληνικού ή αναγνωρισμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τριετούς τουλάχιστον κύκλου σπουδών στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

α) Ακαδημαϊκός τίτλος 5ετούς ή 4ετούς κύκλου σπουδών

Επιστημών Τεχνολογικής κατεύθυνσης ( Μηχανικοί διαφόρων βαθμίδων),

Επιστημών Οικονομικής Κατεύθυνσης,

Επιστημών Θετικής Κατεύθυνσης,

Επιστήμης Εκτιμητικής

ή

β) Ακαδημαϊκός τίτλος 3ετούς κύκλου σπουδών

Επιστημών Τεχνολογικής κατεύθυνσης (Μηχανικοί διαφόρων βαθμίδων),

Επιστημών Οικονομικής Κατεύθυνσης,

Επιστημών Θετικής Κατεύθυνσης,

Επιστήμης Εκτιμητικής

ή

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος στην Εκτιμητική

 1. Τα τακτικά μέλη του Σ.ΕΚ.Ε. είναι επιθυμητό να συμμετέχουν σε σχήματα επαγγελματικής πιστοποίησης/αναγνώρισης που λειτουργούν στην Ελλάδα και φέρουν ευρωπαϊκή ή διεθνή αναγνώριση (REV, RICS, ASA).

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 

Τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για ένταξη στο Σ.ΕΚ.Ε. μελών αποτελούν συνάρτηση των ακαδημαϊκών – τυπικών προσόντων τους και της εργασιακής εμπειρίας τους σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Προαπαιτούμενη εκτιμητική εμπειρία

Ακαδημαϊκός τίτλος 5ετούς ή 4ετούς ή 3ετούς κύκλου σπουδών

2 έτη

Μεταπτυχιακός τίτλος στην Εκτιμητική

1 έτος

Σημειώνεται ότι το χρονικό διάστημα διαρκούς απασχόλησης στην παραγωγή εκτιμήσεων θα πιστοποιείται για μεν τους απασχολούμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας με βεβαιώσεις των εργοδοτών τους, για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες είτε με βεβαιώσεις των εντολέων τους είτε με αντίγραφα ΑΠΥ ή ΤΠΥ από τα οποία να προκύπτει η απασχόληση του υποψηφίου στην εκπόνηση εκτιμήσεων (κατ’ελάχιστον δύο για κάθε έτος ενασχόλησης). Οι εκτιμητές που διαθέτουν τα Τυπικά Προσόντα, αλλά όχι τα Ουσιαστικά (προαπαιτούμενη εκτιμητική εμπειρία) μπορούν να εγγραφούν στο Σύλλογο ως δόκιμα μέλη. Εφόσον αποκτήσουν την προαπαιτούμενη εκτιμητική εμπειρία μπορούν να αναβαθμίσουν τη συμμετοχή τους στο Σ.ΕΚ.Ε. σε επίπεδο τακτικού μέλους κατόπιν σχετικής αίτησης.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η τρέχουσα ετήσια συνδρομή είναι 50 € και η εγγραφή δωρεάν. Η ετήσια συνδρομή αποπληρώνεται με κατάθεση στους λογαριασμούς του Συλλόγου στην Alpha Bank με IBAN: GR 460 140 101 010 100 200 222 85 79 και στη Εθνική Τράπεζα με IBAN: GR83 0110 0800 0000 0800 0696 636. Στην αιτιολογία θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τα μέλη του Σ.ΕΚ.Ε. οφείλουν να τηρούν ατομικό πρωτόκολλο των υποθέσεων που εκτελούν με χρήση του εντύπου «Πρωτόκολλο Υποθέσεων Εκτιμήσεων». Το πρωτόκολλο μπορεί να τηρηθεί και σε ηλεκτρονική μορφή εφόσον περιέχει τις ανάλογες πληροφορίες.

Το εν λόγω πρωτόκολλο πρέπει να διαθέτουν στα όργανα του Σ.ΕΚ.Ε. εφόσον τους ζητηθεί.

Επιπλέον, τα πιστοποιημένα μέλη του Σ.ΕΚ.Ε. θα πρέπει να τηρούν αρχείο των υποθέσεων που εκτελούν. Ο κάθε φάκελος (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) θα είναι αριθμημένος σύμφωνα με το πρωτόκολλο και θα περιλαμβάνει:

 1. Την εκτίμηση,
 1. Τον τρόπο υπολογισμού της αξίας,
 1. Φωτογραφίες του ακινήτου, εκτός αν δηλώνεται ρητά στην έκθεση ότι δεν έγινε αυτοψία,
 1. Το σημείο εντοπισμού του ακινήτου, εκτός αν δηλώνεται ρητά στην έκθεση ότι είναι ανεντόπιστο.

Σε περίπτωση που ο τρόπος υπολογισμού της αξίας που προσαρτάται στην έκθεση δεν είναι αναλυτικός, θα πρέπει να φυλάσσονται και οι αναλυτικοί υπολογισμοί που οδήγησαν στον υπολογισμό αυτής, έστω σε πρόχειρη χειρόγραφη μορφή.

Το εν λόγω αρχείο πρέπει να διαθέτουν στα όργανα του Σ.ΕΚ.Ε. και της TEGoVA, εφόσον τους ζητηθεί.

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τα μέλη του Σ.ΕΚ.Ε. οφείλουν να τηρούν αρχείο των παραπόνων που λαμβάνουν είτε προφορικά με χρήση του εντύπου «Πρωτόκολλο Παραπόνων Πελατών», είτε γραπτά.

Στο εν λόγω αρχείο θα τεκμηριώνονται και οι ενέργειες του μέλους προς άρση του Παραπόνου Πελάτη.

Το εν λόγω αρχείο θα διατίθεται στα αρμόδια όργανα του Σ.ΕΚ.Ε. εφόσον ζητηθεί.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για να εγγραφείτε στο Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@avag.gr

 • Συνημμένη Αίτηση Εγγραφής
 • Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Τίτλος Σπουδών
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές (προαιρετικά)
 • Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Σεμιναρίων (προαιρετικά)
 • ΤΠΥ Εκτιμήσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή Βεβαίωση Εργοδότη (για 24 μήνες τουλάχιστον  – ενδεικτικά 2 αποδεικτικά για κάθε έτος)*

 * Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν τα προαπαιτούμενα αποδεικτικά εμπειρίας, εγγράφονται στο Σύλλογο ως Δόκιμα Μέλη.

 

Αίτηση Εγγραφής
Έντυπο Αναβάθμισης Μέλους
Δήλωση Στοιχείων Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.
Αίτηση Διαγραφής
Αναζήτηση