16η Ερώτηση

16η Ερώτηση

16η Ερώτηση 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ερώτηση

Αφού γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου και αφού ανταποκριθεί επιτυχώς στις εξετάσεις (αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη κάνει τρεις εκτιμήσεις σειράς παραγωγής (εξοπλισμού), και αυτό μπορεί να βεβαιωθεί) θα μπορεί να αναλαμβάνει έργα εκτιμήσεων μέσω ΙΚΕ της οποίας είναι εταίρος (αλλά όχι διαχειριστής) και δεν έχει έμμισθη σχέση με την ΙΚΕ (αλλά μόνο μετοχική/μεριδιούχου σχέση);

Αποσαφηνίζω ότι  τα έργα εκτιμήσεων θα τα αναλαμβάνει και τιμολογεί η ΙΚΕ (το ιδρυτικό προβλέπει ότι μεταξύ των σκοπών της ΙΚΕ) της οποίας ο εκτιμητής είναι εταίρος της.

Το δεύτερο ερώτημα είναι εάν στο μητρώο εκτιμητών του ΥΠΟΙΚ, θα ενταχθεί το φυσικό πρόσωπο (που επαναλαμβάνω δεν είναι ούτε μισθωτός ούτε ελεύθερος επαγγελματίας με έναρξη, αλλά είναι μόνο εταίρος της ΙΚΕ) ή/και η ΙΚΕ της οποίας είναι απλός εταίρος; (να επισημάνω ενδεικτικά ότι το οικονομικό επιμελητήριο για τους πιστοποιημένους λογιστές/φοροτεχνικούς και το επαγγελματικό επιμελητήριο για τους ασφαλιστικούς συμβούλους, παρότι η πιστοποίηση της ιδιότητας είναι προσωποπαγής, αυτά εγγράφουν και τις εταιρείες που συμμετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι).

 

Απάντηση

Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται πιστοποιημένος εκτιμητής, είτε βάσει νόμου είτε από τον εντολέα, οι εκτιμήσεις μπορούν να διενεργούνται ή από την ΙΚΕ ή από φυσικό πρόσωπο.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται πιστοποιημένος εκτιμητής, θα διενεργούνται ή από πιστοποιημένο εκτιμητή ως φυσικό πρόσωπο ή από την ΙΚΕ αφού πρώτα εγγραφεί στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών ως νομικό πρόσωπο και θα δηλώσει πιστοποιημένους εκτιμητές (τουλάχιστον έναν) και υπεύθυνο εκτιμήσεων.