4η Ερώτηση

4η Ερώτηση

4η Ερώτηση 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ερώτηση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

παρακαλώ να με ενημερώσετε αν εκτίμηση ενός των αντικειμένων του θέματος που διενεργώ εγώ (μη πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων) έχει νομική ισχύ εφόσον συνυπογράφεται (ελέγχεται) από πιστοποιημένο  REV εκτιμητή.

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

 

Με εκτίμηση,

  

 

Απάντηση

Αγαπητέ συνάδελφε, 

 

Ο Ανάδοχος ενός έργου εκτίμησης, μετά την ανάθεση του, δεν έχει το δικαίωμα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στην προσφορά του. Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος ως ένωση φυσικών προσώπων (παρόχων υπηρεσιών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά και που στην προσφορά φαίνεται ευκρινώς το μέλος ή τα μέλη της ομάδας έργου που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, στον κλάδο Ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 ΦΕΚ Α΄(παρ. Γ΄), πληρούν δε τις προϋποθέσεις του Νόμου και δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου με σχετικές αποφάσεις. Σύμφωνα με το ΕΕΠ3, παράγραφος 3.1, «η εκτίμηση πρέπει να εκπονείται από πιστοποιημένο εκτιμητή.. σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνεται από πιστοποιημένη εταιρεία, στην οποία την εργασία θα αναλαμβάνουν άτομα με τα κατάλληλα προσόντα που έχει προσλάβει η εταιρεία αυτή». 

 

Εφόσον εσείς ως υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχετε στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό σας, πρέπει να υποβάλλετε μαζί με την προσφορά σας και το παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τη διαδικασία άγονη ή να αναθέσει την παροχή αιτούμενων υπηρεσιών κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε άλλο πιστοποιημένο εκτιμητή. 

 

Ενδεχόμενα θα ήταν σκόπιμο να μας αναφέρετε μια πιο λεπτομερή περιγραφή της υπόθεσης και να επαναδιατυπώσετε το ερώτημά σας, ώστε να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε και εμείς με τη σειρά μας πιο τεκμηριωμένα. 

 

Με εκτίμηση,

Η Ομάδα Εργασιακών Θεμάτων του Σ.ΕΚ.Ε.