5η Ερώτηση

5η Ερώτηση

5η Ερώτηση 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ερώτηση

Μου ζητήθηκε από το δικηγόρο ενός πελάτη, οποίος μου ανέθεσε εκτίμηση για ακίνητο που θέλει να ενταχθεί σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά να προσθέσω το πινακάκι που φαίνεται παρακάτω. Γνωρίζετε αν εμείς μπορούμε να προσθέσουμε αυτό το πινακάκι;

  

Μου τόνισε ότι είναι υποχρεωτικό όταν η εκτίμηση θα πάει σε δικαστήριο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

 

ΑΞΙΑ AKINHTOYΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

2/3 ΑΑ – ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η αγοραστική αξία του παραπάνω ακινήτου είναι σήμερα 121.000€ και τα 2/3 αυτής μείον τα εκτιμώμενα έξοδα εκτέλεσης (80.666,66€ – 2.500€ κατά προσέγγιση) 78.166,66 €.

 

 

Απάντηση

Αγαπητέ συνάδελφε, 

 

Εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 5 παρ, 1 εδ. β΄ ν. 3869/2010 προθεσμίας ο οφειλέτης δικαιούται να καταθέσει στο φάκελο μέχρι τη συζήτηση της αίτησης του ενώπιον του δικαστηρίου αντίστοιχου περιεχομένου εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή του κλάδου ακινήτων της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 σχετικά με το εκτιμώμενο ποσό του πλειστηριάσματος, σε περίπτωση πλειστηριασμού του αναφερόμενου στο άρθρο 9 παρ. 2 ν. 3869/ 2010 ακινήτου του οφειλέτη εντός έξι (6) μηνών από την κατάθεση της κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 v. 3869/2010 αίτησης του οφειλέτη, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 993 παρ. 2 εδ. γ΄ ΚΠολΔ και άρθρο 9 παρ. 12 έως 15 ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87). 

 

Η ανωτέρω εκτίμηση αναφέρεται στην τρέχουσα εμπορική-αγοραία αξία του ακινήτου και γίνεται αναφορά του εκτιμώμενου ποσοστού απομείωσης αυτής λόγω της αναγκαστικής εκποίησης του ακινήτου καθώς και των εξόδων που συνδέονται με τον πλειστηριασμό. 

 

Το ποσοστό απομείωσης ενέχει το ρόλο της προτεινόμενης αξίας α΄ προσφοράς στην διαδικασία του πλειστηριασμού και προσδιορίζεται κατά την κρίση του δικ. επιμελητή , το δε κλάσμα των 2/3 της αγοραίας αξίας φαίνεται ρεαλιστικό στην κατηγορία των οικιστικών ακινήτων. Τα έξοδα που αναγράφονται θα πρέπει να πιστοποιούνται εγγράφως από τον εντολέα διάδικο , καθόσον το ύψος αυτών είναι άγνωστο στον εκτιμητή.

 

Κατά συνέπεια δεν έχουμε αντίθετη άποψη , ως προς την προτεινόμενη διαδικασία από τον Δικηγόρο του οφειλέτη, όμως κατά την άποψη μας θα πρέπει να αιτιολογηθεί και το ποσοστό απομείωσης και το ύψος των εξόδων (βάσει εγγράφου δηλώσεως) από τον εκτιμητή. Γενικότερα στις περιπτώσεις πλειστηριασμών ακινήτων, η τιμή της πρώτης προσφοράς πλειστηριαζόμενου ακινήτου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Όταν όμως η αξία του ακινήτου είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικής, τότε η τιμή της πρώτης προσφοράς ανέρχεται στα δυο τρίτα της αξίας του ακινήτου. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι μετά την 1.1.2016 ,που ισχύει η εφαρμογή του του νέου Κ.Πολ.Δ , και εφόσον η διαδικασία του πλειστηριασμού εντάσσεται στις νέες διατάξεις, ο εκτιμητής πρέπει να αναγράφει μόνον την εμπορική – αγοραία αξία χωρίς να επεμβαίνει στον καθορισμό της τιμής α΄ προσφοράς καθώς και των λοιπών εξόδων, αρμόδιος για τον υπολογισμό των οποίων είναι ο δικ. επιμελητής. 

 

Με εκτίμηση,

Η Ομάδα Εργασιακών Θεμάτων του Σ.ΕΚ.Ε.