11. Πόσες εκτιμήσεις απαιτούνται να προσκομισθούν για να συμμετέχει κάποιος στις εξετάσεις για την πιστοποίηση EXPERT VALUER & την αναγνώριση REV;

11. Πόσες εκτιμήσεις απαιτούνται να προσκομισθούν για να συμμετέχει κάποιος στις εξετάσεις για την πιστοποίηση EXPERT VALUER & την αναγνώριση REV;

11. Πόσες εκτιμήσεις απαιτούνται να προσκομισθούν για να συμμετέχει κάποιος στις εξετάσεις για την πιστοποίηση EXPERT VALUER & την αναγνώριση REV; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Είκοσι (20) την τελευταία διετία εκ των οποίων το 50% να είναι σύνθετες.
Σύνθετες είναι οι εκτιμήσεις επαγγελματικών και επιχειρηματικών ακινήτων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών χώρων, τουριστικών μονάδων, κ.α. αλλά και οικοπέδων εισοδήματος, τα οποία εκτιμώνται με την υπολειμματική μέθοδο σε συνδυασμό και με τη μέθοδο συγκριτικών στοιχείων.