12. Πόσες εκτιμήσεις απαιτούνται να προσκομισθούν για να συμμετέχει κάποιος στις εξετάσεις για την πιστοποίηση VALUER ;

12. Πόσες εκτιμήσεις απαιτούνται να προσκομισθούν για να συμμετέχει κάποιος στις εξετάσεις για την πιστοποίηση VALUER ;

12. Πόσες εκτιμήσεις απαιτούνται να προσκομισθούν για να συμμετέχει κάποιος στις εξετάσεις για την πιστοποίηση VALUER ; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Δέκα (10) την τελευταία διετία (Λεπτομέρειες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της PEOPLE CERT.