2. Πως αναβαθμίζεται ένα μέλος από δόκιμο σε τακτικό ;

2. Πως αναβαθμίζεται ένα μέλος από δόκιμο σε τακτικό ;

2. Πως αναβαθμίζεται ένα μέλος από δόκιμο σε τακτικό ; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Κατόπιν αιτήματός του και εφόσον προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία. Υπάρχει σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα.