3. Πως αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία ;

3. Πως αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία ;

3. Πως αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία ; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες με την προσκόμιση τριών τουλάχιστον Α.Π.Υ. κατ΄ έτος. Για τους μισθωτούς με βεβαίωση του εργοδότη. Αυτά τα δικαιολογητικά είναι αυτά που απαιτούνται και για την εγγραφή στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.