Αναπροσαρμογή Αντικειμενικών Αξιών – Ανάθεση έργου στους πιστοποιημένους εκτιμητές του μητρώου του ΥΠΟΙΚ

Αναπροσαρμογή Αντικειμενικών Αξιών – Ανάθεση έργου στους πιστοποιημένους εκτιμητές του μητρώου του ΥΠΟΙΚ

Αναπροσαρμογή Αντικειμενικών Αξιών – Ανάθεση έργου στους πιστοποιημένους εκτιμητές του μητρώου του ΥΠΟΙΚ 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΥΠ.ΟΙΚ.

 

 

Αγαπητά Μέλη,

Όπως γνωρίζετε, ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος, συμμετέχει στην Επιτροπή του ΥΠΟΙΚ με έργο την αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων. Είναι έργο υψίστης σπουδαιότητας και προσδοκούμε στην αθρόα και άμεση ανταπόκρισή σας λόγω του κατεπείγοντος.

Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε συνημμένα το Ν.4509/2017, στο άρθρο 46 του οποίου και ενσωματώθηκε η τροποποίηση του άρθρου 41 Ν.1249/82, καθώς και η εξαιρετική διαδικασία που θα ακολουθηθεί φέτος (παρ. 3).

Στο πλαίσιο αυτό, σας κοινοποιούμε τη δημοσιευμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά στους πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών.

Προκειμένου να προετοιμαστείτε κατάλληλα, σας αναφέρουμε παρακάτω τα βασικά σημεία των κανονιστικών πράξεων. Σας επισυνάπτουμε επιπλέον και το τελικά διαμορφωμένο πρότυπο έγγραφο εκτίμησης, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους εκτιμητές που θα επιλεγούν.

– Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός 20 ημερών (ημερολογιακών) από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης διορισμού τους.

– Η δήλωση των εκτιμητών θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα με ιδιαίτερη δήλωση προτίμησης (μη δεσμευτική για τον Υπουργό) για Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα.

– Η ανάθεση στον κάθε εκτιμητή θα γίνεται ανά Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα και δεν θα μπορεί να ξεπερνά σε αριθμό τις 100 ζώνες.

– Η αμοιβή των εκτιμητών καθορίζεται σε 50 ευρώ για κάθε ζώνη που τους έχει ανατεθεί, εφόσον εμπροθέσμως υποβάλουν εκτίμηση για τις ζώνες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων / Κοινοτήτων που τους έχουν ανατεθεί.

– Για την υποβολή αίτησης προτίμησης έχει δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή στη Γ.Γ.Π.Σ. Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης και για τις προϋποθέσεις επιλογής θα αναγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

– Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται (σύμφωνα με τα έως αυτή τη στιγμή δεδομένα) από την 2.1.2018 έως και την 12.1.2018.

– Η υποβολή των εκτιμήσεων θα γίνεται σε ειδική πλατφόρμα της Γ.Γ.Π.Σ. Η εκτίμηση θα περιλαμβάνει την αριθμητική εκτίμηση της εκάστοτε τιμής ζώνης και τη συμπλήρωση του προτύπου εγγράφου εκτίμησης, το οποίο θα εκτυπώνεται από την εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ., θα συμπληρώνεται, θα υπογράφεται, θα σαρώνεται και θα “ανεβαίνει” σε συγκεκριμένο πεδίο της εφαρμογής. Ο κάθε εκτιμητής θα μπορεί να “ανεβάζει” στην εφαρμογή και όποιο άλλο έγγραφο κρίνει σκόπιμο προς επίρρωση της εκτίμησής του.

– Οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την υποβολή της εκτίμησης, τις υποχρεώσεις των εκτιμητών και την είσπραξη της αμοιβής από τους εκτιμητές θα καθοριστούν στην υπό έκδοση Α.Υ.Ο.

Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος θα συστήσει Ομάδα Εργασίας – help desk για επίλυση αποριών επί της συγκεκριμένης διαδικασίας και θα ενημερωθείτε σχετικά εντός των προσεχών ημερών.