Πρόσκληση Επαναληπτικής Γενικής Συνεύλευσης

Πρόσκληση Επαναληπτικής Γενικής Συνεύλευσης

Πρόσκληση Επαναληπτικής Γενικής Συνεύλευσης 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Σε συνέχεια της από 8 Ιουνίου 2017 πρόσκλησης για την Ετήσια Τακτική Συνέλευση του Συλλόγου σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:


Κατά την πρώτη ορισμένη ημερομηνία, δηλαδή την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 17:00 παρευρέθησαν στη Συνέλευση 7 μέλη.

Δεδομένης της μη ύπαρξης απαρτίας η Συνέλευση δεν πραγματοποιήθηκε και σύμφωνα και με την αρχική Πρόσκληση, θα επαναληφθεί την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 και ώρα  17:00, στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, στο Σύνταγμα όπου αρκεί η παρουσία είκοσι (20) μελών του Συλλόγου.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την συνέλευση αυτή θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

  • Διοικητικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του έτους 2016 (1/6/2016 – 31/5/2017)
  • Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 (1/6/2016 – 31/5/2017)
  • Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (1/6/2017 – 31/5/2018)


Με την ευκαιρία αυτή, σας  παρακαλούμε να παρευρεθείτε στη Γενική Συνέλευση και σας υπενθυμίζουμε την τακτοποίηση των οικονομικών σας υποχρεώσεων για το έτος 2017 προς το Σύλλογο, έως την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. ΙΙ του καταστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι η ετήσια συνδρομή για το 2017 ανέρχεται στο ποσόν των πενήντα ΕΥΡΩ (€50), και κατατίθεται στον λογαριασμό του Συλλόγου: ALPHA BANK – 101-00-2002-228579 και IBAN: GR4601401010101002002228579.

Ελπίζουμε στην αθρόα προσέλευσή σας.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.


Χριστίνα Δ. Φωτοπούλου        Αλέξανδρος Η. Βασιλείου
         Πρόεδρος                           Γενικός Γραμματέας