Χρήση Λογοτύπων και Διακριτικών

Χρήση Λογοτύπων και Διακριτικών

Χρήση Λογοτύπων και Διακριτικών 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

 

Χρήση Λογοτύπων και Διακριτικών

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με αφορμή σχετικά περιστατικά που έχουν υποπέσει στην αντίληψη του Συλλόγου μας και αφορούν στη χρήση του λογοτύπου του Οργανισμού της TEGoVA από μέλη μας, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Ο λογότυπος της TEGoVA αποτελεί ιδιοκτησία της, προστατεύεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία και χρησιμοποιείται για σκοπούς χρήσης στην επίσημη αλληλογραφία της, τις δημόσιες παρεμβάσεις της καθώς και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποφασίζει.

Τόσο η χρήση της χορηγηθείσας πιστοποίησης REV, όσο και η χρήση του κάθε λογοτύπου TEGoVA ή και συνδυασμού και των δύο, υπόκεινται σε αυστηρότατο, προκαθορισμένο πλαίσιο κανόνων που περιγράφονται εκτενώς και με σαφήνεια στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης από την TEGoVA.

Ειδικά επισημαίνεται ότι, ο πιστοποιημένος εκτιμητής απαγορεύεται να επικολλά τον λογότυπο ή /και τον συνδυασμένο λογότυπο επί των εκθέσεων εκτίμησης καθώς και να ενεργεί με οποιονδήποτε τρόπο που να εξυπονοεί έγκριση της έκθεσης από την TEGoVA.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι, ο λογότυπος της TEGoVA ή και ο συνδυασμένος λογότυπος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται επί επαγγελματικών καρτών, καθώς και επί Συμφωνητικών ή Συμβάσεων των εκτιμητών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) με τρίτα μέρη (πελάτες κλπ.)

Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τον λογότυπο του Σ.ΕΚ.Ε.

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Recognised European Valuer» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτόν το τίτλο και μόνο, καθώς και το διακριτικό REV μετά το όνομά του. Για παράδειγμα: Χριστίνα Φωτοπούλου REV. Δεν επιτρέπεται η χρήση του τίτλου και του διακριτικού μετά την επαγγελματική του ιδιότητα.

Λογότυπος

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Recognised European Valuer» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα από την TEGoVA λογότυπα στα επαγγελματικά του έγγραφα (επαγγελματικές κάρτες, είδη αλληλογραφίας κλπ.). Η χρήση αυτή θα πρέπει να γίνεται πάντα στη δεξιά παρειά των εγγράφων.

Τα εγκεκριμένα λογότυπα που ισχύουν από το Δεκέμβριο του 2012 είναι τα ακόλουθα:

 revrev

 

Σφραγίδα

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Recognised European Valuer» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη σφραγίδα που του χορηγεί ο Σ.ΕΚ.Ε. – ως μέλος της TEGoVA (TMA) – για να σφραγίζει τις εκθέσεις εκτίμησης που πραγματοποιεί. Η σφραγίδα τίθεται στο τέλος της έκθεσης σε συνέχεια της υπογραφής του εκτιμητή. Η εγκεκριμένη σφραγίδα που ισχύει από το Δεκέμβριο του 2012 είναι η ακόλουθη:

revrev

    
Διαστάσεις σφραγίδας: Διάμετρος κύκλου 4 εκατοστά


Σφραγίδα Valuer

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Valuer in Real Estate Property» ή/και «Valuer in Machinery Plant & Equipment» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη σφραγίδα που του χορηγεί ο Σ.ΕΚ.Ε. για να σφραγίζει τις εκθέσεις εκτίμησης που πραγματοποιεί. Η σφραγίδα τίθεται στο τέλος της έκθεσης σε συνέχεια της υπογραφής του εκτιμητή. Η εγκεκριμένη σφραγίδα που ισχύει από το 2018 είναι η ακόλουθη:


Διαστάσεις σφραγίδας: 8cm x 3cm

Προσοχή: H Πιστοποίηση Valuer της PEOPLECERT δεν αναγνωρίζεται από την TEGoVA και τα πιστοποιημένα μέλη κατά Valuer δεν μπορούν να κάνουν χρήση των διακριτικών REV.

Σημαντική Επισήμανση.

Κατά τη χρήση τους τα σήματα θα πρέπει να αποτυπώνονται “ως έχουν”, χωρίς να επέρχεται οιαδήποτε αλλαγή είτε στο απεικονιστικό είτε στο λεκτικό τους μέρος και χωρίς να συνδυάζονται με άλλα εμπορικά σήματα ή άλλες λέξεις ή εικόνες. Η οποιαδήποτε παρέκκλιση εντοπιστεί σηματοδοτεί την άμεση λήψη μέτρων από τον Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος και την TEGoVA.

Τονίζεται ότι η χρήση του τίτλου, διακριτικού, λογοτύπου και/ ή σφραγίδας από μη αναγνωρισμένα μέλη, καθώς και η μη συμμόρφωση των αναγνωρισμένων μελών με τους παραπάνω κανόνες,  θα οδηγήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα καταστατικά έγγραφα του Σ.ΕΚ.Ε., καθώς και από τη σύμβαση του Συλλόγου με την TEGoVA.

Παρακαλούμε όλα τα μέλη μας να ελέγξουν τα επαγγελματικά τους έγγραφα, πρότυπα εκτιμήσεων κλπ, ώστε να βεβαιωθούν ότι συμμορφώνονται με τους ανωτέρω κανόνες, ώστε ο Σύλλογος να μην βρεθεί στην δυσάρεστη θέση επιβολής κυρώσεων στα μέλη του.

Για διευκρινίσεις επί των ανωτέρω παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Σύλλογο.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου               Καλλιόπη Ν. Δερμάτη

          Πρόεδρος                               Γενική Γραμματέας