MSc Ποσοτική Επενδυτική – Quantitative Investing” του Ε.Κ.Π.Α.

MSc Ποσοτική Επενδυτική – Quantitative Investing” του Ε.Κ.Π.Α.

MSc Ποσοτική Επενδυτική – Quantitative Investing” του Ε.Κ.Π.Α. 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος υποστηρίζει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών: “Ποσοτική Επενδυτική – Quantitative Investing” του Ε.Κ.Π.Α.

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό θα αναγνωρίζεται από το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος ως δώδεκα (12) μήνες επαγγελματικής εμπειρίας στην Εκτιμητική και θα προσμετρά στη μείωση της απαιτούμενης διετίας για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Επίσης, θα προσμετρά ως είκοσι (20) ώρες εκπαίδευσης CPD.

Παρακάτω οι σχετικές πληροφορίες:

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων υποψηφιότητας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποσοτική Επενδυτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για την κάλυψη συνολικά πενήντα (50) θέσεων για τις ακόλουθες δύο ειδικεύσεις που προσφέρει:

•    Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου
•    Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων

Το Πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία εντός και εκτός του χρηματοπιστωτικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της ποσοτικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, των μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών προβλέψεων, των ποσοτικών συναλλαγών, χρηματοοικονομικών τεχνολογιών και της εφαρμοσμένης έρευνας.

Τα μαθήματα, τα οποία αρχίζουν τον Οκτώβριο 2020, διεξάγονται:

•    είτε δια ζώσης, σε μη εργάσιμες ώρες,
•    είτε με μεθόδους ανοιχτής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας καινοτόμες πλατφόρμες και ψηφιακά εργαλεία.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε έξι χιλιάδες Ευρώ (6.000€) για όλη τη χρονική διάρκεια φοίτησης, η οποία ορίζεται σε:

•    4 συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα για την ειδίκευση «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου»
•    3 συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα για την ειδίκευση «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων»

Η φοίτηση μπορεί να παρέχεται από πρόγραμμα μερικής φοίτησης, χωρίς πρόσθετο οικονομικό κόστος.

Το ΠΜΣ «Ποσοτική Επενδυτική» απευθύνεται:
•    Σε πτυχιούχους οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
•    Σε τελειόφοιτους ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

•    Αίτηση Συμμετοχής

•    Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
•    Αντίγραφο πτυχίου (ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών)
•    Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
•    Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο γλωσσομάθειας B2)
•    Μία ή δύο συστατικές επιστολές
•    Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Προαιρετικά, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν:
Λοιπούς τίτλους σπουδών πλην του πτυχίου, τίτλους ξένων γλωσσών, εκτός της Αγγλικής, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν) και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρούν ότι ενισχύει την υποψηφιότητά τους.

Η υποβολή της αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος www.qi-uoa.gr.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει 13/09/2020

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων στο Πρόγραμμα γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας. Η εξέταση υποψηφιότητας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε

•    διαβάστε την αναλυτική προκήρυξη

•    επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος και τη σελίδα στο Facebook

•    επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ “Ποσοτική Επενδυτική” στο τηλέφωνο 210 368 9813.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Γραμματεία ΠΜΣ “Ποσοτική Επενδυτική”

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ

Ευριπίδου 14, 5ος ορ. ΤΚ 10559, Αθήνα
Τηλ.: 210-3689813
E-mail: 
 mscmfrisk@econ.uoa.gr

Γιάννης Κ. Μπασιάκος,

Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΟΕ, ΕΚΠΑ

Σοφοκλέους 1, Γρυπάρειο

6ος όροφος, γραφείο 604,

τηλ. 210.368.9491

Yiannis C. Bassiakos

Associate Professor, DoE, UoA

1 Sofokleous street, 6th floor, room 604,

15509, Athens, GREECE

tel. +30210.368.9491

mob. +30697.419.2133

Skype: yiannis.c.bassiakos

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου               Καλλιόπη. Ν. Δερμάτη

Πρόεδρος                              Γενική Γραμματέας