Πληροφορίες για τον Τύπο

Πληροφορίες για τον Τύπο

Πληροφορίες για τον Τύπο 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός των Ενώσεων Εκτιμητών, TEGOVA, παρουσιάζει τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα 2020 σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πολιτική της ΕΕ 

Ο Krzysztof Grzesik, Πρόεδρος του TEGOVA και ο Michael Reinberg, Πρόεδρος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών Προτύπων, δήλωσαν

«Τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα EVS 2020 ενισχύουν την ευρωπαϊκή εκτιμητική πρακτική με: 

  • Μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τη βασική έννοια της αγοραίας αξίας, αντισταθμίζοντας τα λάθη που προέκυψαν στις διάφορες γλωσσικές εκδοχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·
  • Μια κοινή ευρωπαϊκή έκθεση εκτίμησης για τα οικιστικά ακίνητα·
  • Την αναβάθμιση της εκτίμησης ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο Προτύπου·
  • Νέες καθοδηγητικές σημειώσεις και ενημερωτικά έγγραφα σχετικά με θέματα πραγματικού ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες εκτιμητές·
  • Την αποσαφήνιση του ρόλου των προηγμένων στατιστικών μοντέλων σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ·
  • Μια περιεκτική προσέγγιση της μεθοδολογίας εκτίμησης που περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά σε βασικές έννοιες, όπως η προσέγγιση εισοδήματος και το αποσβεσμένο κόστος αντικατάστασης·
  • Μια μοναδική έκθεση ορόσημο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την εκτίμηση περιουσίας που επιτρέπει στους επαγγελματίες εκτιμητές να κατανοήσουν σε πόσο μεγάλο βαθμό το ρυθμιστικό περιβάλλον των ακινήτων βασίζεται στη νομοθεσία της ΕΕ, εξίσου πολύτιμη για τις ευρωπαϊκές και εθνικές εποπτικές αρχές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ακαδημαϊκούς.»

ΤΕΛΟΣ

            Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία TEGOVA, τηλ. +32 2 503 32 34

+32 478 22 54 53

Σημειώσεις για τους συντάκτες

Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα 2020 στο:www.tegova.org

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός των Ενώσεων Εκτιμητών (TEGOVA) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός των Ενώσεων Εκτιμητών περιλαμβάνει 72 εθνικές ενώσεις εκτιμητών από 38 χώρες που εκπροσωπούν 70 000 πιστοποιημένους εκτιμητές, είτε αυτοαπασχολούμενους είτε απασχολούμενους σε εξειδικευμένα γραφεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εταιρείες ιδιωτικού τομέα, κρατικές υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τοπικής και διεθνούς εμβέλειας. Τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (European Valuation Standards/EVS) του οργανισμού αναφέρονται ως αξιόπιστα πρότυπα για την εκτίμηση των ακινήτων που προορίζονται για κατοικία με σκοπό τη χορήγηση ενυπόθηκων δανείων στην ευρωπαϊκή οδηγία για τις συμβάσεις ενυπόθηκης πίστωσης και υπερισχύουν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όλων των λοιπών προτύπων σε διαδοχικές εκδόσεις του εγχειριδίου της σχετικά με τον έλεγχο ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού για να επικαιροποιηθούν οι αξίες ασφαλειών των ακινήτων των τραπεζών.