Πιστοποιήσεις

Valuer in Real Estate Property – Valuer in Machinery

Τα σχήματα πιστοποίησης Valuer In Real Estate Property (Εκτιμητής Ακινήτων)  και Valuer in Machinery, Plant & Equipment (Εκτιμητής Μηχανολογικού Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων) αποτελούν ελληνικές πιστοποιήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται επίσης μέσω της PEOPLECERT.

Ελάχιστα Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας

 • 2 έτη εμπειρία στην Εκτιμητική μετά την απόκτηση πτυχίου
 • Το πτυχίο του προγράμματος ‘’Εκτιμητής Ακινήτων’’ του ΕΚΠΑ προσμετράται με 6 μήνες εργασιακής προϋπηρεσίας και 20 ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίες θα προσμετρούν μόνο για το έτος απόκτησης του.

 • 10 εκτιμήσεις για τα τελευταία 2 χρόνια

 • 2 εκθέσεις εκτιμήσεων σε φυσική μορφή
 • 20 ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης τον τελευταίο χρόνο

 

Διαδικασία

 • Γραπτές Εξετάσεις (PEOPLECERT)
 • Επιτήρηση Πιστοποιητικού (σε ετήσια βάση)

Κατεβάστε τον «Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίων» σε μορφή pdf

Κατεβάστε το «Syllabus» για την πιστοποίηση Valuer In Real Estate Property σε μορφή pdf

Κατεβάστε το «Syllabus» για την πιστοποίηση Valuer in Machinery, Plant & Equipment σε μορφή pdf

REV – Expert Valuer In Real Estate Property

Το σχήμα αναγνώρισης Recognised European Valuers (REV) της TEGoVA σκοπεύει στη διατήρηση, ανάπτυξη και εναρμονισμό των εκτιμητικών προτύπων και του εκτιμητικού επαγγέλματος εν γένει στην Ευρώπη, αποδίδοντας τον τίτλο «Recognised European Valuer» και το διακριτικό REV σε επαγγελματίες εκτιμητές σε κάθε χώρα μέλος. Ο τίτλος «Recognised European Valuer» και το διακριτικό REV αποτελούν έναν αυστηρά ορισμένο δείκτη των προσόντων και της εμπειρίας του εκτιμητή και έχουν στόχο τη διασφάλιση του επαγγελματικού επιπέδου του εκτιμητή προς τον πελάτη.

Το σχήμα αναγνώρισης Recognised European Valuer (REV) απευθύνεται σε κάθε άτομο που ασκεί το επάγγελμα του εκτιμητή και ανήκει σε ένα Σύλλογο/Οργανισμό που είναι μέλος της TEGOVA (TEGoVA Member Association, ΤΜΑ) ή σε κάθε εκτιμητή που εργάζεται σε εκτιμητική εταιρία, η οποία ανήκει σε Σύλλογο/Οργανισμό που είναι μέλος της TEGOVA. Οι αιτήσεις πρέπει να γίνονται στο ΤΜΑ που ανήκει ο εκτιμητής (ή η εταιρία). Αιτήσεις που γίνονται απευθείας στην TEGoVA δεν είναι έγκυρες. Για την Ελλάδα τo ΤΜΑ που έχει το δικαίωμα να χορηγεί στα μέλη του τον τίτλο «Recognised European Valuer» είναι ο Σ.ΕΚ.Ε.

Η αναγνώριση δίδεται από το ΤΜΑ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση αναγνώρισης που έχει συνάψει το ΤΜΑ με την TEGoVA. H αναγνώριση δίδεται στο όνομα της TEGoVA.

Η ατομική αναγνώριση απονέμεται από το εγκεκριμένο TMA υπό τη μορφή πιστοποιητικού (certificate) που είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο της TEGoVA και τον Πρόεδρο του ΤΜΑ.

Η αναγνώριση δίδεται για πέντε (5) έτη. Στη συνέχεια ο εκτιμητής θα πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία ανανέωσης της αναγνώρισης. Εάν ο εκτιμητής δεν περάσει με επιτυχία τη διαδικασία ανανέωσης, αυτόματα και άμεσα παύει να έχει το δικαίωμα χρήσης του τίτλου «Recognised European Valuer», καθώς και του διακριτικού REV.

Στην Ελλάδα, απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του τίτλου «Recognised European Valuer» (REV) που χορηγεί στα μέλη του ο Σ.ΕΚ.Ε. στο πλαίσιο της σύμβασης αναγνώρισης που έχουν από την TEGoVA, είναι η ταυτόχρονη απόκτηση της πιστοποίησης της PEOPLECERT «Expert Valuer in Real Estate Property». H εξέταση είναι κοινή και η διαδικασία διέπεται από τον «Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίων» και το «Syllabus»  του Προγράμματος Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εκτιμητών της PEOPLECERT, το οποίο έχει εγκριθεί από την TEGoVA.

Tα πιστοποιημένα/αναγνωρισμένα μέλη (REV) του Σ.ΕΚ.Ε. μπορούν να αναζητηθούν και στο μητρώο της TEGoVA: REV Register

Το σχήμα πιστοποίησης “Expert Valuer in Real Estate Property” αναπτύχθηκε από μια εξειδικευμένη τεχνική επιτροπή της PEOPLECERT, με τη συμμετοχή μελών του ΣΕΚΕ και Ακαδημαϊκών. Είναι συμβατό με τις διαδικασίες του Διεθνούς Προτύπου ISO / IEC 17024 και πληροί τις απαιτήσεις της TEGoVA.

Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη:

α) θεωρία

β) ασκήσεις

 

Μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι συλλέγουν το 75% των σωστών απαντήσεων (αλλά όχι λιγότερο από 50% σε κάθε μέρος της εξέτασης), θεωρούνται ότι έχουν επιτύχει.

Στην Ελλάδα τον τίτλο REV εξασφαλίζουν αποκλειστικά τα μέλη του ΣΕΚΕ που είναι Φορέας αναγνωρισμένος από την TEGoVA  για την χορήγηση του τίτλου.

 

Αυτό σημαίνει ότι ο ΣΕΚΕ:

 • ικανοποιεί τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η TEGoVA
 • έχει υπογράψει σχετική Σύμβαση Αναγνώρισης
 • καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις της Συμβάσεως Αναγνώρισης
 • ελέγχεται σε περιοδική βάση για την τήρηση των υποχρεώσεών του.

 

Ελάχιστα Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας

 

 1. 5 χρόνια εμπειρία στην Εκτιμητική μετά την απόκτηση πτυχίου η οποία να τεκμαίρεται τα τελευταία δέκα (10) χρόνια ή/και 3 χρόνια εμπειρία στην Εκτιμητική για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με το αντικείμενο της εκτιμητικής(*) η οποία να τεκμαίρεται τα τελευταία δέκα (10) χρόνια. *Aποδεκτοί μεταπτυχιακοί τίτλοι είναι όσοι έχουν ένα τουλάχιστον μάθημα σε εκτιμητικά πρότυπα και μεθοδολογίες εκτιμήσεων και δύο τουλάχιστον μαθήματα στις υπόλοιπες ενότητες του syllabus Expert Property Valuer.
 2. 20 εκτιμήσεις για τα τελευταία 2 χρόνια εκ των οποίων το 50 % σύνθετες εκτιμήσεις (επαγγελματικά, βιοτεχνικά, ξενοδοχεία κλπ)
 3. 2 εκθέσεις σύνθετων εκτιμήσεων σε φυσική μορφή
 4. 20 ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης τον τελευταίο χρόνο

 

Βασικές δεξιότητες

 • Αρχές Εκτιμητικής
 • Εφαρμογή Μεθόδων Εκτιμητικής
 • Θεσμικό Πλαίσιο Εκτιμητικής,
 • Εκτιμητικά πρότυπα (Τοπικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή)
 • Ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων

 

Γνωστικό Αντικείμενο

 

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων, Πρακτικά Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων
 • Μελέτη και Κατασκευή, Ενέργεια, Περιβάλλον και Προστασία Φυσικών Πόρων, Μεσιτεία
 • Νομοθεσία (σχετική με την ακίνητη περιουσία), Φορολογία (σχετική με την ακίνητη περιουσία), Πολιτική Γης, Δεοντολογία
 • Θεωρία Εκτιμήσεων, Εκτιμητικά πρότυπα

 

Κατάθεση Φακέλου

 

 • Συμπλήρωση Αίτησης (εις διπλούν)
  • στο Σ.ΕΚ.Ε.
  • στην PEOPLECERT
 • Έλεγχος συμμόρφωσης
  • α) από την PEOPLECERT (βάσει πίνακα ελέγχου)
   • Αποδεικτικά Εκτιμητικής Εμπειρίας
   • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
   • Εκθέσεις Εκτιμήσεων (50% σύνθετες)
   • Βεβαίωση Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.
   • Συμπληρωμένη Αίτηση
   • Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών
   • Αποδεικτικά πληρωμής για εξέταστρα
  • β) ο ίδιος έλεγχος γίνεται από το Σ.ΕΚ.Ε. και αν πληρούνται όλες  οι προϋποθέσεις, διαβιβάζονται στην PEOPLECERT.

 

Διαδικασία 

 1. Γραπτές Εξετάσεις Expert Valuer in Real Estate Property (PEOPLECERT)
 2. Αναγνώριση REV – TEGoVA (Σ.ΕΚ.Ε.)
 3. Επιτήρηση Πιστοποιητικού Expert Valuer in Real Estate Property
 4. Επιτήρηση REV (σε ετήσια βάση)

Η αναγνώριση δίδεται για πέντε (5) έτη. Στη συνέχεια ο εκτιμητής θα πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία ανανέωσης της αναγνώρισης.

Εάν ο εκτιμητής δεν περάσει με επιτυχία τη διαδικασία ανανέωσης, αυτόματα και άμεσα παύει να έχει το δικαίωμα χρήσης του τίτλου «Recognised European Valuer», καθώς και του διακριτικού REV.


Κατεβάστε τον «Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίων» σε μορφή pdf

Κατεβάστε το «Syllabus» σε μορφή pdf

Valuer in Real Estate Property – Valuer in Machinery

Ετήσια Επιτήρηση

Η διαδικασία επιτήρησης είναι ετήσια και υλοποιείται με την τεκμηρίωση από τον υποψήφιο τόσο της συνεχούς χρήσης γνώσεων όσο και της συνεχούς εξέλιξης στο χώρο της εκτιμητικής και την καταβολή του κόστους επιτήρησης, όπως αυτό ανακοινώνεται από την PEOPLECERT.

O Σ.ΕΚ.Ε. σε συνεργασία με την PEOPLECERT ενημερώνει εγκαίρως τα μέλη του, που πρέπει να περάσουν τον έλεγχο της διαδικασίας επιτήρησης. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αποδεδειγμένη συμπλήρωση είκοσι (20) ωρών Διαρκούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ετησίως), καθώς και την υποβολή (2) εκτιμήσεων εντός της πενταετίας από την ημερομηνία πιστοποίησής του.

Επαναπιστοποίηση

Τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα που ακολουθούν με επιτυχία τη διαδικασία της ετήσιας επιτήρησης, στο πέρας της πενταετίας από την αρχική τους πιστοποίηση έχουν το δικαίωμα για επαναπιστοποίηση.

Η επαναπιστοποίηση περιλαμβάνει την υποβολή δύο (2) εκτιμήσεων και προφορική συνέντευξη από Επιτροπή της PEOPLECERT, έχοντας καταβάλει το σχετικό κόστος της εξέτασης επαναπιστοποίησης. Εφόσον η αξιολόγηση των παραπάνω ολοκληρωθεί με επιτυχία, επαναπιστοποιούνται αποκτώντας νέο πιστοποιητικό με επικαιροποιημένη ημερομηνία και Syllabus (σε περίπτωση αναβάθμισης) και εξακολουθούν να παραμένουν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων της PEOPLECERT.

Σε περίπτωση που κάποιο Πιστοποιημένο Πρόσωπο, στο τέλος της πενταετίας δεν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία επαναπιστοποίησης, τότε το Πιστοποιητικό του αποσύρεται και δεν ανήκει πλέον στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων της PEOPLECERT.

REV – Expert Valuer In Real Estate Property

Επαναπιστοποίηση και Ανανέωση Αναγνώρισης REV

Τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα που ακολουθούν με επιτυχία τη διαδικασία της ετήσιας επιτήρησης, στο πέρας της πενταετίας από την αρχική τους πιστοποίηση έχουν το δικαίωμα για επαναπιστοποίηση.

Η επαναπιστοποίηση περιλαμβάνει την υποβολή δύο (2) εκτιμήσεων και προφορική συνέντευξη από Επιτροπή της PEOPLECERT, έχοντας καταβάλει το σχετικό κόστος της εξέτασης επαναπιστοποίησης. Εφόσον η αξιολόγηση των παραπάνω ολοκληρωθεί με επιτυχία, επαναπιστοποιούνται αποκτώντας νέο πιστοποιητικό με επικαιροποιημένη ημερομηνία και Syllabus (σε περίπτωση αναβάθμισης) και εξακολουθούν να παραμένουν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων της PEOPLECERT.

Σε περίπτωση που κάποιο Πιστοποιημένο Πρόσωπο, στο τέλος της πενταετίας δεν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία επαναπιστοποίησης, τότε το Πιστοποιητικό του αποσύρεται και δεν ανήκει πλέον στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων της PEOPLECERT.

Η επιτυχής συμμετοχή στη διαδικασία επαναπιστοποίησης του σχήματος REV συνιστά συγχρόνως και ανανέωση της αναγνώρισης REV από τo Σ.ΕΚ.Ε. και την TEGoVA.

Τίτλος και Διακριτικό

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Recognised European Valuer» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτόν το τίτλο, καθώς και το διακριτικό REV μετά το όνομά του. Για παράδειγμα: Χριστίνα Φωτοπούλου REV.  Δεν επιτρέπεται η χρήση του τίτλου και του διακριτικού μετά την επαγγελματική του ιδιότητα.

Λογότυπο

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Recognised European Valuer» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα από την TEGoVA λογότυπα στα επαγγελματικά του έγγραφα (επαγγελματικές κάρτες, είδη αλληλογραφίας κλπ). Η χρήση αυτή θα πρέπει να γίνεται πάντα στη δεξιά παρειά των εγγράφων.

Τα εγκεκριμένα λογότυπα που ισχύουν από το Δεκέμβριο του 2012 είναι τα ακόλουθα:

Σφραγίδα

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Recognised European Valuer» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη σφραγίδα που του χορηγεί ο Σ.ΕΚ.Ε. – ως μέλος της TEGoVA (TMA) – για να σφραγίζει τις εκθέσεις εκτίμησης που πραγματοποιεί. Η σφραγίδα τίθεται στο τέλος της έκθεσης σε συνέχεια της υπογραφής του εκτιμητή.

Η εγκεκριμένη σφραγίδα που ισχύει από το Δεκέμβριο του 2012 είναι η ακόλουθη:

  

Διαστάσεις σφραγίδας:  Διάμετρος κύκλου 4 εκατοστά

Η παλαιότερη έκδοση της σφραγίδας , η οποία έχει χορηγηθεί στα αναγνωρισμένα μέλη, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι νεωτέρας.

Σφραγίδα Valuer

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Valuer in Real Estate Property» ή/και «Valuer in Machinery Plant & Equipment» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη σφραγίδα που του χορηγεί ο Σ.ΕΚ.Ε. για να σφραγίζει τις εκθέσεις εκτίμησης που πραγματοποιεί. Η σφραγίδα τίθεται στο τέλος της έκθεσης σε συνέχεια της υπογραφής του εκτιμητή. Η εγκεκριμένη σφραγίδα που ισχύει από το 2018 είναι η ακόλουθη:

Διαστάσεις σφραγίδας: 8cm x 3cm

Προσοχή: H Πιστοποίηση Valuer της PEOPLECERT δεν αναγνωρίζεται από την TEGoVA και τα πιστοποιημένα μέλη κατά Valuer δεν μπορούν να κάνουν χρήση των διακριτικών REV.

Σημαντική Επισήμανση

Τονίζεται ότι η χρήση του τίτλου, διακριτικού, λογότυπου και/ ή σφραγίδας από μη αναγνωρισμένα μέλη, καθώς και η μη συμμόρφωση των αναγνωρισμένων μελών με τους παραπάνω κανόνες,  θα οδηγήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα καταστατικά έγγραφα του Σ.ΕΚ.Ε., καθώς και από τη σύμβαση του Συλλόγου με την TEGoVA.

Για διευκρινίσεις επί των ανωτέρω παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Σύλλογο.