Πιστοποιήσεις PEOPLECERT

 • Το σχήμα Valuer in Real Estate αποτελεί ελληνική πιστοποίηση η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης Peoplecert.  Παρέχει αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο για τους επαγγελματίες που διεξάγουν εκτιμήσεις (αξίας) ακινήτων σε τομείς όπως τα ακίνητα και γενικά στοιχεία του ενεργητικού με εθνικά ή διεθνή πρότυπα ή κανονιστικές απαιτήσεις, ή και άλλα Πρότυπα, κανονισμούς ή και αναφορές της βιομηχανίας.

  Η πιστοποίηση Valuer in Real Estate Property (Εκτιμητής Ακινήτων) καλύπτει τις απαιτούμενες γνώσεις που θα πρέπει να έχει ένας υποψήφιος για να αποδείξει μια σταθερή κατανόηση του περιεχομένου και τις απαιτήσεις των εθνικών και διεθνών πρακτικών εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας, καθώς και των απαραίτητων δεξιοτήτων πρακτικής εφαρμογής αυτών.
  Συνιστάται οι υποψήφιοι προτού λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του επιπέδου, να κατέχουν τις βασικές και προχωρημένες γνώσεις που αναφέρονται στην εξεταστέα ύλη καθώς και να έχουν παρακολουθήσει σχετικά προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης που συνδέονται με το αντικείμενο της πιστοποίησης.

   

  Οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου ένα μέλος να λάβει μέρος στη διαδικασία εξετάσεων είναι:

  1.α) Ακαδημαϊκός τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού ή Τεχνολογικού Ιδρύματος Επιστημών

  • Τεχνολογικής κατεύθυνσης ( Μηχανικοί διαφόρων βαθμίδων)
  • Επιστημών Οικονομικής Κατεύθυνσης
  • Επιστημών Θετικής Κατεύθυνσης
  • Επιστήμης Εκτιμητικής

  ή β) Μεταπτυχιακός τίτλος στην Εκτιμητική

   

  Ελάχιστα Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας

  • 24 μήνες εργασιακή εμπειρία στην Εκτιμητική, μετά την απόκτηση πτυχίου, στην τελευταία πενταετία.
  • 10 εκτιμήσεις για τα τελευταία 2 χρόνια
  • 2 εκθέσεις εκτιμήσεων σε φυσική μορφή
  • 20 ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης τον τελευταίο χρόνο

  Διαδικασία

  • Γραπτές Εξετάσεις (PEOPLECERT)
  • Επιτήρηση Πιστοποιητικού (σε ετήσια βάση)

  Link Για Syllabus

  Link για Τεχνικό Εγχειρίδιο Εκτιμήσεων

  Link Για EEΠ

 • Το σχήμα αναγνώρισης Recognised European Valuers (REV) της TEGoVA σκοπεύει στη διατήρηση, ανάπτυξη και εναρμονισμό των εκτιμητικών προτύπων και του εκτιμητικού επαγγέλματος εν γένει στην Ευρώπη, αποδίδοντας τον τίτλο «Recognised European Valuer» και το διακριτικό REV σε επαγγελματίες εκτιμητές σε κάθε χώρα μέλος. Ο τίτλος «Recognised European Valuer» και το διακριτικό REV αποτελούν έναν αυστηρά ορισμένο δείκτη των προσόντων και της εμπειρίας του εκτιμητή και έχουν στόχο τη διασφάλιση του επαγγελματικού επιπέδου του εκτιμητή προς τον πελάτη.

  Το σχήμα αναγνώρισης Recognised European Valuer (REV) απευθύνεται σε κάθε άτομο που ασκεί το επάγγελμα του εκτιμητή και ανήκει σε ένα Σύλλογο/Οργανισμό που είναι μέλος της TEGOVA (TEGOVA Member Association, ΤΜΑ) ή σε κάθε εκτιμητή που εργάζεται σε εκτιμητική εταιρία, η οποία ανήκει σε Σύλλογο/Οργανισμό που είναι μέλος της TEGOVA. Οι αιτήσεις πρέπει να γίνονται στο ΤΜΑ που ανήκει ο εκτιμητής (ή η εταιρία). Αιτήσεις που γίνονται απευθείας στην TEGOVA δεν είναι έγκυρες. Για την Ελλάδα τo ΤΜΑ που έχει το δικαίωμα να χορηγεί στα μέλη του τον τίτλο «Recognised European Valuer» είναι ο Σ.ΕΚ.Ε.

  Η αναγνώριση δίδεται από το ΤΜΑ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση αναγνώρισης που έχει συνάψει το ΤΜΑ με την TEGOVA. H αναγνώριση δίδεται στο όνομα της TEGOVA.

  Η ατομική αναγνώριση απονέμεται από το εγκεκριμένο TMA υπό τη μορφή πιστοποιητικού (certificate) που είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο της TEGOVA και τον Πρόεδρο του ΤΜΑ.

  Η αναγνώριση δίδεται για πέντε (5) έτη. Στη συνέχεια ο εκτιμητής θα πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία ανανέωσης της αναγνώρισης. Εάν ο εκτιμητής δεν περάσει με επιτυχία τη διαδικασία ανανέωσης, αυτόματα και άμεσα παύει να έχει το δικαίωμα χρήσης του τίτλου «Recognised European Valuer», καθώς και του διακριτικού REV.

  Στην Ελλάδα, απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του τίτλου «Recognised European Valuer» (REV) που χορηγεί στα μέλη του ο Σ.ΕΚ.Ε. στο πλαίσιο της σύμβασης αναγνώρισης που έχουν από την TEGOVA, είναι η ταυτόχρονη απόκτηση της πιστοποίησης της PEOPLECERT «Expert Valuer in Real Estate Property». H εξέταση είναι κοινή και η διαδικασία διέπεται από τον «Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίων» και το «Syllabus»  του Προγράμματος Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εκτιμητών της PEOPLECERT, το οποίο έχει εγκριθεί από την TEGOVA.

  Tα πιστοποιημένα/αναγνωρισμένα μέλη (REV) του Σ.ΕΚ.Ε. μπορούν να αναζητηθούν και στο μητρώο της TEGOVA: REV Register

  Το σχήμα πιστοποίησης “Expert Valuer in Real Estate Property” αναπτύχθηκε από μια εξειδικευμένη τεχνική επιτροπή της PEOPLECERT, με τη συμμετοχή μελών του ΣΕΚΕ και Ακαδημαϊκών. Είναι συμβατό με τις διαδικασίες του Διεθνούς Προτύπου ISO / IEC 17024 και πληροί τις απαιτήσεις της TEGOVA.

  Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη:

  α) θεωρία

  β) ασκήσεις

  Μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι συλλέγουν το 75% των σωστών απαντήσεων (αλλά όχι λιγότερο από 50% σε κάθε μέρος της εξέτασης), θεωρούνται ότι έχουν επιτύχει.

  Στην Ελλάδα τον τίτλο REV εξασφαλίζουν αποκλειστικά τα μέλη του ΣΕΚΕ που είναι Φορέας αναγνωρισμένος από την TEGOVA  για την χορήγηση του τίτλου.

  Αυτό σημαίνει ότι ο ΣΕΚΕ:

  • ικανοποιεί τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η TEGOVA
  • έχει υπογράψει σχετική Σύμβαση Αναγνώρισης
  • καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις της Συμβάσεως Αναγνώρισης
  • ελέγχεται σε περιοδική βάση για την τήρηση των υποχρεώσεών του.

  Οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου ένα μέλος να λάβει μέρος στη διαδικασία εξετάσεων είναι:

  1.α) Ακαδημαϊκός τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού ή Τεχνολογικού Ιδρύματος Επιστημών

  • Τεχνολογικής κατεύθυνσης ( Μηχανικοί διαφόρων βαθμίδων)
  • Επιστημών Οικονομικής Κατεύθυνσης
  • Επιστημών Θετικής Κατεύθυνσης
  • Επιστήμης Εκτιμητικής

  ή β) Μεταπτυχιακός τίτλος στην Εκτιμητική

   

  Ελάχιστα Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας

  1. 5 χρόνια εμπειρία στην Εκτιμητική μετά την απόκτηση πτυχίου η οποία να τεκμαίρεται τα τελευταία δέκα (10) χρόνια ή/και 3 χρόνια εμπειρία στην Εκτιμητική για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με το αντικείμενο της εκτιμητικής(*) η οποία να τεκμαίρεται τα τελευταία δέκα (10) χρόνια. *Aποδεκτοί μεταπτυχιακοί τίτλοι είναι όσοι έχουν ένα τουλάχιστον μάθημα σε εκτιμητικά πρότυπα και μεθοδολογίες εκτιμήσεων και δύο τουλάχιστον μαθήματα στις υπόλοιπες ενότητες του syllabus Expert Property Valuer.
  2. 20 εκτιμήσεις για τα τελευταία 2 χρόνια εκ των οποίων το 50 % σύνθετες εκτιμήσεις (επαγγελματικά, βιοτεχνικά, ξενοδοχεία κλπ)
  3. 2 εκθέσεις σύνθετων εκτιμήσεων σε φυσική μορφή
  4. 20 ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης τον τελευταίο χρόνο

  Βασικές δεξιότητες να πατάει και να του ανοίγει

  • Αρχές Εκτιμητικής
  • Εφαρμογή Μεθόδων Εκτιμητικής
  • Θεσμικό Πλαίσιο Εκτιμητικής,
  • Εκτιμητικά πρότυπα (Τοπικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή)
  • Ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων

  Γνωστικό Αντικείμενο

  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων, Πρακτικά Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων
  • Μελέτη και Κατασκευή, Ενέργεια, Περιβάλλον και Προστασία Φυσικών Πόρων, Μεσιτεία
  • Νομοθεσία (σχετική με την ακίνητη περιουσία), Φορολογία (σχετική με την ακίνητη περιουσία), Πολιτική Γης, Δεοντολογία
  • Θεωρία Εκτιμήσεων, Εκτιμητικά πρότυπα

  Κατάθεση Φακέλου

  • Συμπλήρωση Αίτησης (εις διπλούν)
   • στο Σ.ΕΚ.Ε.
   • στην PEOPLECERT
  • Έλεγχος συμμόρφωσης
   • α) από την PEOPLECERT (βάσει πίνακα ελέγχου)
    • Αποδεικτικά Εκτιμητικής Εμπειρίας
    • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
    • Εκθέσεις Εκτιμήσεων (50% σύνθετες)
    • Βεβαίωση Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.
    • Συμπληρωμένη Αίτηση
    • Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών
    • Αποδεικτικά πληρωμής για εξέταστρα
   • β) ο ίδιος έλεγχος γίνεται από το Σ.ΕΚ.Ε. και αν πληρούνται όλες  οι προϋποθέσεις, διαβιβάζονται στην PEOPLECERT.

  Διαδικασία 

  1. Γραπτές Εξετάσεις Expert Valuer in Real Estate Property (PEOPLECERT)
  2. Αναγνώριση REV – TEGOVA (Σ.ΕΚ.Ε.)
  3. Επιτήρηση Πιστοποιητικού Expert Valuer in Real Estate Property
  4. Επιτήρηση REV (σε ετήσια βάση)

  Η αναγνώριση δίδεται για πέντε (5) έτη. Στη συνέχεια ο εκτιμητής θα πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία ανανέωσης της αναγνώρισης.

  Εάν ο εκτιμητής δεν περάσει με επιτυχία τη διαδικασία ανανέωσης, αυτόματα και άμεσα παύει να έχει το δικαίωμα χρήσης του τίτλου «Recognised European Valuer», καθώς και του διακριτικού REV.

  Κατεβάστε τον «Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίων» σε μορφή pdf

  Κατεβάστε το «Syllabus» σε μορφή pdf

  Link Για EEΠ

 • Το σχήμα Valuer in Machinery, Plant & Equipment αποτελεί ελληνική πιστοποίηση η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης Peoplecert.

  Η παρούσα πιστοποίηση απευθύνεται στους επαγγελματίες εκτιμητές Μηχανολογικού Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων (Μ.Ε.&Ε.), δηλαδή σε εμπειρογνώμονες εκτιμήσεων τέτοιου είδους. Απαιτείται βασικό επίπεδο γνώσεων και εφαρμογής (ασκήσεις) για την επιτυχή απόκτηση αυτής της πιστοποίησης, αφού η πιστοποίηση σε επίπεδο Valuer δηλώνει την ικανότητα του κατόχου της να
  ασκήσει/εκτελέσει εκτιμήσεις για τις ακόλουθες ομάδες εκτιμήσεων:
  i. Μηχανήματα, γραμμές παραγωγής, εργοστάσια
  ii. Εγκαταστάσεις, κύριες ή βοηθητικές, οι οποίες είτε είναι προσαρμοσμένες στο κτήριο και συνδέονται με την παραγωγική διαδικασία, είτε είναι συνδεδεμένες με τον παραγωγικό μηχανολογικό εξοπλισμό
  iii. Μεταφορικά μέσα πάσης φύσεως.

  Η πιστοποίηση Εκτιμητής Μηχανολογικού Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων (Valuer In Machinery, Plant & Equipment) αποδεικνύει με τον καλύτερο και πλέον αξιόπιστο τρόπο ότι ο κάτοχός της κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και πρακτικές έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει μια ανεξάρτητη και ακριβή εκτίμηση παγίων Μ.Ε.&Ε., δεδομένων των νομικών και τοπικών καταστάσεων που επηρεάζουν αυτού του είδους τις εκτιμήσεις.

  Οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου ένα μέλος να λάβει μέρος στη διαδικασία εξετάσεων είναι:

  1.α) Ακαδημαϊκός τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού ή Τεχνολογικού Ιδρύματος Επιστημών

  • Τεχνολογικής κατεύθυνσης ( Μηχανικοί διαφόρων βαθμίδων)
  • Επιστημών Οικονομικής Κατεύθυνσης
  • Επιστημών Θετικής Κατεύθυνσης
  • Επιστήμης Εκτιμητικής

  ή β) Μεταπτυχιακός τίτλος στην Εκτιμητική

   

  Ελάχιστα Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας

  • 24 μήνες εργασιακή εμπειρία στην Εκτιμητική, μετά την απόκτηση πτυχίου, στην τελευταία πενταετία.
  • 10 εκτιμήσεις για τα τελευταία 2 χρόνια
  • 2 εκθέσεις εκτιμήσεων σε φυσική μορφή

  Διευκρίνηση : Οι εκθέσεις ελέγχου προϋπολογισμού και  οι πιστοποιήσεις δεν αποτελούν εκτιμήσεις  αφού δεν περιλαμβάνουν ορισμούς και μεθοδολογίες και δεν συμμορφώνονται με τα ΕΕΠ

  • 20 ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης τον τελευταίο χρόνο

  Διευκρίνηση : Tο 50% τουλάχιστον των ωρών πρέπει να είναι σε αντικείμενο μηχανολογικού εξοπλισμού & εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας σεμιναρίων με αντικείμενο τον μηχανολογικό εξοπλισμό & τις εγκαταστάσεις, οι αντίστοιχες ώρες θα μπορούν να καλυφθούν από ημερίδες με ευρύτερο αντικείμενο εκτιμήσεων.

  Διαδικασία

  • Γραπτές Εξετάσεις (PEOPLECERT)
  • Επιτήρηση Πιστοποιητικού (σε ετήσια βάση)

  Link Για Syllabus

  Link Για EEΠ Μηχανολογικών

  Expert Valuer in Machinery, Plant & Equipment REV – Expert Εκτιμητής Μηχανολογικού ΕξοπλισμούREV

 • Υπό Επεξεργασία

 • Το σχήμα Valuer in Business & Intagible Assets αποτελεί ελληνική πιστοποίηση η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης Peoplecert.

  Η παρούσα πιστοποίηση απευθύνεται στους επαγγελματίες εκτιμητές επιχειρήσεων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή σε εμπειρογνώμονες εκτιμήσεων τέτοιου είδους. Απαιτείται βασικό επίπεδο γνώσεων και εφαρμογής (ασκήσεις) για την επιτυχή απόκτηση αυτής της πιστοποίησης, αφού η πιστοποίηση σε επίπεδο Valuer δηλώνει την ικανότητα του κατόχου της να ασκήσει/εκτελέσει
  εκτιμήσεις για τις ακόλουθες ομάδες εκτιμήσεων:

  1. Επιχειρήσεις κάθε είδους και μορφής,
   ii. Φήμη & Πελατεία (Goodwill),
   iii. Άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως επωνυμίες, brand names, πνευματικά δικαιώματα /
   ιδιοκτησίες, royalties, άδειες χρήσης, καινοτομίες, πατέντες κτλ.

  Η πιστοποίηση Valuer in Business & Intangible Assets (Εκτιμητής αξίας Επιχειρήσεων & Άυλων Περιουσιακών στοιχείων) αποδεικνύει με τον καλύτερο και πλέον αξιόπιστο τρόπο ότι ο κάτοχός της κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και πρακτικές έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει μια ανεξάρτητη και ακριβή εκτίμηση επιχειρήσεων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, δεδομένων των νομικών και τοπικών καταστάσεων που επηρεάζουν αυτού του είδους τις εκτιμήσεις.

   

  Οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου ένα μέλος να λάβει μέρος στη διαδικασία εξετάσεων είναι:

  1.α) Ακαδημαϊκός τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού ή Τεχνολογικού Ιδρύματος Επιστημών

  • Τεχνολογικής κατεύθυνσης ( Μηχανικοί διαφόρων βαθμίδων)
  • Επιστημών Οικονομικής Κατεύθυνσης
  • Επιστημών Θετικής Κατεύθυνσης
  • Επιστήμης Εκτιμητικής

  ή β) Μεταπτυχιακός τίτλος στην Εκτιμητική

  Ελάχιστα Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας

  • 24 μήνες εργασιακή εμπειρία στην Εκτιμητική, μετά την απόκτηση πτυχίου, στην τελευταία πενταετία.
  • 10 εκτιμήσεις για τα τελευταία 2 χρόνια

  Διευκρίνηση : Το αντικείμενο των εκτιμήσεων θα πρέπει να αφορά απαραίτητα στην εκτίμηση επιχείρησης σε λειτουργία ή μη ή να αναδεικνύει επιχειρηματική δυναμική. Επίσης, για την πιστοποίηση θα μπορεί να αφορά και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. φήμη, πελατεία, εμπορικό σήμα, άδειες χρήσης, royalties), επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό ειδικό καθεστώς (εξαγορά συγχώνευση εκκαθάριση πτώχευση), ευρεσιτεχνίες – διανοητική ιδιοκτησία (Ιntellectual Property Rights – IPR)

  • 2 εκθέσεις εκτιμήσεων σε φυσική μορφή
  • 20 ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης τον τελευταίο χρόνο

  Διευκρίνηση : Tο 50% τουλάχιστον των ωρών πρέπει να είναι σε αντικείμενο σε αντικείμενο εκτίμησης επιχειρήσεων σε λειτουργία ή μη. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας σεμιναρίων με αντικείμενο σε αντικείμενο εκτίμησης επιχειρήσεων σε λειτουργία ή μη, οι αντίστοιχες ώρες θα μπορούν να καλυφθούν από ημερίδες με ευρύτερο αντικείμενο εκτιμήσεων.

   

  Διαδικασία

  • Γραπτές Εξετάσεις (PEOPLECERT)
  • Επιτήρηση Πιστοποιητικού (σε ετήσια βάση)

   

  Link Για Syllabus

  Link Για EEΠ Business

  Expert Valuer in Business & Intagible Assets REV –  Expert Εκτιμητής αξίας Επιχειρήσεων & ΆυλωνΠεριουσιακών Στοιχείων REV

 • Υπό Επεξεργασία


Κατεβάστε τον «Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίων» σε μορφή pdf