9. Πόσες είναι οι ώρες διαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης (CPD) που απαιτούνται στο πλαίσιο της ετήσιας επιτήρησης του σχήματος ;

9. Πόσες είναι οι ώρες διαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης (CPD) που απαιτούνται στο πλαίσιο της ετήσιας επιτήρησης του σχήματος ;

9. Πόσες είναι οι ώρες διαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης (CPD) που απαιτούνται στο πλαίσιο της ετήσιας επιτήρησης του σχήματος ; 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Είκοσι (20)  ώρες για κάθε έτος.