Συμμετοχή Σ.ΕΚ.Ε. στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών

minoffin

Συμμετοχή Σ.ΕΚ.Ε. στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών

Συμμετοχή Σ.ΕΚ.Ε. στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών 400 267 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

minoffin

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Στουρνάρα συστάθηκε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την μελέτη και διαμόρφωση της νέας διαδικασίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών. Ο Σ.ΕΚ.Ε. συμμετέχει ως τεχνικός σύμβουλος με εκπρόσωπο την Πρόεδρο κα Χριστίνα Φωτοπούλου REV και αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Πάλλη REV. Σημειώνεται ότι επίσης ο Ταμίας του Συλλόγου κ. Γεώργιος Ποιμενίδης REV ορίστηκε ως αναπληρωτής εκπρόσωπος με την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας PROPINDEX

Αναλυτικά η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη: Αβραάμ Γούναρη, Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, ως Πρόεδρο, Δημήτριο Δημητρίου, Ειδικό Σύμβουλο στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Θεόφιλο Χατζόπουλο, σύμβουλο στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, Φετοκάκη Αγγελική, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δημητρούλα Τρυφωνοπούλου-Νεράτζη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Στέγασης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αθηνών, Παναγιώτα Τσουτάνη, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αγρονόμων-Τοπογράφων, Προϊσταμένη του Τμήματος Δ΄- Τεχνικού Αντικειμενικού Προσδιορισμού Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Παπαποστόλου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα, Μαρία Μενούνου, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ως μέλος. Άννα Αδάμ- Κόλλια, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄- Φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου, ως μέλος, και τεχνικούς συμβούλους τους εξής: Θεόδωρο Μητράκο, Διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδας, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, με αναπληρώτρια την Καλλιόπη Ακαντζιλιώτου, Δημήτριο Ανδρίτσο, εκπρόσωπο της εταιρείας PROPINDEX S.A με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ποιμενίδη, Χριστίνα Φωτοπούλου, εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδας με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Πάλλη, Ευαγγελία Βαλαβανιώτη, εκπρόσωπο του ΙΟΒΕ, Ηλία Ζιώγα, εκπρόσωπος του ΣΟΕ με αναπληρώτρια την Μαρία Βλαχογιάννη, Ιωάννη Γκάνο, εκπρόσωπο της RICS HELLAS με αναπληρώτρια την Μερίτα Πέτρου, Χρόνη Ακριτίδη , εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του έργου της η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή θα μπορεί να καλεί και να συμβουλεύεται άλλους φορείς της αγοράς με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο, όπως για παράδειγμα εκπρόσωπου της Ένωσης Μεσιτών Ελλάδος, της Ένωσης Ιδιοκτητών Ελλάδος, της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Ελλάδος, του Συλλόγου Συμβολαιογράφων κλπ.

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιοποίηση του πορίσματος και των προτάσεων της Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη και εισήγηση αναθεώρησης της διαδικασίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών (που συστάθηκε με την αριθ. Δ6Α 1016797ΕΞ2013/30-1-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας) προκειμένου να παρουσιάσει ένα νέο νομικό πλαίσιο υπολογισμού των Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων, που θα βασίζεται στη δημιουργία «Τράπεζας Πληροφοριών Αξιών Ακινήτων» με τη συλλογή στοιχείων από τις μισθώσεις, τις μεταβιβάσεις και τις εκτιμήσεις σε όλη την επικράτεια.  Για τον σκοπό αυτό και την επεξεργασία των Πληροφοριών που θα συλλεχθούν θα συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών μια Κεντρική Επιτροπή Καθορισμού Αντικειμενικών Αξιών. Μετά από την ολοκλήρωση του έργου της, η Επιτροπή θα παραδώσει το πόρισμά της στον Υπουργό Οικονομικών. Η διάρκεια λειτουργίας της επιτροπής ορίζεται για τρεις μήνες από την υπογραφή υπουργικής απόφασης, δηλαδή έως τις 8 Ιουλίου 2013