Διαδικασία Απόκτησης Επαγγελματικής Αναγνώρισης REV

diagram

Διαδικασία Απόκτησης Επαγγελματικής Αναγνώρισης REV

Διαδικασία Απόκτησης Επαγγελματικής Αναγνώρισης REV 681 458 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Διαδικασία Απόκτησης Επαγγελματικής Αναγνώρισης REV μέσω πιστοποίησης Valuer με τρία χρόνια εμπειρίας

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη τα οποία κατέχουν την πιστοποίηση Valuer In Real Estate Property, θα μπορούν να αποκτήσουν την Επαγγελματική Αναγνώριση REV της TEGoVA, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τριετή (36 μήνες) τεκμηριωμένη εμπειρία στη διενέργεια εκτιμήσεων μετά την απόκτηση του τίτλου Valuer in Real Estate Property.

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να λάβει μέρος στη διαδικασία είναι:

1.    Κάτοχος Πιστοποίησης Valuer in Real Estate Property της PEOPLECERT σε ισχύ. Βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση REV, η επιτήρηση του Πιστοποιητικού Valuer στην PEOPLECERT.

2.    Εκτιμητική εμπειρία μετά την λήψη της ανωτέρω Πιστοποίησης κατ’ ελάχιστον τρία έτη (36 μήνες) ημερολογιακά (που να τεκμαίρεται στο διάστημα μετά την απόκτηση της Πιστοποίησης Valuer in Real Estate Property).

3.    Eίκοσι (20) κατ’ ελάχιστον εκθέσεις εκτίμησης τα τελευταία δύο χρόνια εκ των οποίων το 50% σύνθετες (επαγγελματικά, βιοτεχνικά, ξενοδοχεία κλπ). Μπορούν να συμπεριληφθούν και εκτιμήσεις για απλά ακίνητα εφόσον έχουν εκπονηθεί με τουλάχιστον δύο μεθοδολογίες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία

1.    Αίτηση προς Σ.ΕΚ.Ε.
2.    Αίτηση προς Σ.ΕΚ.Ε. για την απόκτηση της Επαγγελματικής Αναγνώρισης REV.
3.    Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Valuer της PEOPLECERT (σε ισχύ με ημερομηνία αρχικής έκδοσης προ τριετίας).
4.    Αντίγραφο της κάρτας πιστοποίησης PEOPLECERT (σε ισχύ με ημερομηνία αρχικής έκδοσης προ τριετίας).
5.    Στοιχεία που να αποδεικνύουν την τριετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο των εκτιμήσεων (φωτοτυπίες από τιμολόγια για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή βεβαίωση εργοδότη για τους μισθωτούς) στο διάστημα μετά την απόκτηση της Πιστοποίησης Valuer in Real Estate Property.
6.    Πίνακα με συνημμένες τις βεβαιώσεις που να τεκμηριώνουν τις είκοσι (20) ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης το τελευταίο έτος (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση προς Σ.ΕΚ.Ε.).
7.    Πίνακα με είκοσι (20) εκθέσεις εκτίμησης (εκ των οποίων το 50% σύνθετες) που διενεργήθηκαν κατά τα τελευταία δύο χρόνια, από τις οποίες δύο (2) σύνθετες σε φυσική μορφή, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, υπολογισμών και των υπογραφών σας (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση προς Σ.ΕΚ.Ε.).
8.    Βεβαίωση Μέλους Σ.ΕΚ.Ε. (εκδίδεται αυτόματα από την ιστοσελίδα του Συλλόγου στα ταμειακά ενήμερα μέλη).
9.    Καταθετήριο ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150 ΕΥΡΩ) για το τέλος TEGoVA και για τη διαχείριση φακέλου υποψηφίου για λογαριασμό του Σ.ΕΚ.Ε.

•    Alpha Bank Αριθμός Λογαριασμού: 101-00-2002-228579
IBAN: GR4601401010101002002228579
•    Εθνική Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού: 080/00696636
IBAN: GR8301100800000008000696636

Έλεγχος Συμμόρφωσης

Ο έλεγχος των αιτήσεων που υποβάλλονται  στο Σ.ΕΚ.Ε. για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο έλεγχος της πληρότητας γίνεται με τη βοήθεια πίνακα ελέγχου, όπου αναφέρονται τα απαραίτητα έγγραφα, ημερομηνία υποβολής και πρόσθετες πληροφορίες που ζητήθηκαν. Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, το έντυπο της αίτησης  υπογράφεται από τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε. και διαβιβάζεται στην Τριμελή Επιτροπή που θα διεξαγάγει τη διαδικασία των συνεντεύξεων με τους υποψηφίους. Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας.

Σημείωση: Σε περίπτωση απόρριψης του φακέλου, ο Σύλλογος θα επιστρέφει στον υποψήφιο το τέλος TEGoVA και διαχείρισης αρχείου υποψηφίου (150 ΕΥΡΩ).

 

Έγκριση

Στη συνέχεια ο Σ.ΕΚ.Ε.  καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη, προκειμένου να αξιολογήσει την εκτιμητική τους εμπειρία και την ικανότητά τους ως υποψήφιοι  Εκτιμητές REV. Μέσω της διαδικασίας της συνέντευξης διαπιστώνεται  εάν πληρούνται οι απαιτήσεις επαγγελματικής εμπειρίας, διασφαλίζοντας ότι τα πιο κοινά  ακίνητα (κατοικίες, εμπορικά, βιομηχανικά, γη, κ.λπ.) περιλαμβάνονται στην εν λόγω εμπειρία, καθώς επίσης ελέγχονται οι γνώσεις των υποψηφίων σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS), , τον Κώδικα Δεοντολογίας, τη φύση και την αυθεντικότητα  των παρεχόμενων εκτιμήσεων. Εάν ο υποψήφιος επιτύχει στη συνέντευξη, τότε αποκτά την Επαγγελματική Αναγνώριση του Εκτιμητή REV.

Επιτήρηση

Η επιτήρηση πραγματοποιείται από την PEOPLECERT και τον Σ.ΕΚ.Ε. με διαδικασίες που εφαρμόζονται για τους εκτιμητές που πιστοποιούνται στο σχήμα ” Valuer in Real Estate Property”. Η διαδικασία επιτήρησης είναι ετήσια και υλοποιείται με την τεκμηρίωση από τον υποψήφιο τόσο της συνεχούς χρήσης γνώσεων / άσκησης του επαγγέλματος όσο και της συνεχούς εξέλιξης (CPDs) στο χώρο της εκτιμητικής και την καταβολή του κόστους επιτήρησης για το Πιστοποιητικό Valuer στην PEOPLECERT (80€) και για την Αναγνώριση REV στον Σ.ΕΚ.Ε. (100€). O Σ.ΕΚ.Ε. σε συνεργασία με την PEOPLECERT ενημερώνει εγκαίρως τα μέλη του, που πρέπει να περάσουν τον έλεγχο της διαδικασίας επιτήρησης. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αποδεδειγμένη συμπλήρωση είκοσι (20) ωρών Διαρκούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης –CPD –  (ετησίως), καθώς και την υποβολή (2) εκτιμήσεων εντός της πενταετίας από την ημερομηνία πιστοποίησής του. Μόνον οι εκτιμητές, οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις επιτήρησης, διατηρούν την αναγνώριση “Valuer in Real Estate Property”, που αποτελεί προαπαιτούμενο για τη διατήρηση της Επαγγελματικής  Αναγνώρισης του Εκτιμητή (REV).

Διάγραμμα ροής της διαδικασίας

diagram

Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου               Καλλιόπη Ν. Δερμάτη

          Πρόεδρος                               Γενική Γραμματέας