Βιβλιογραφία για τις εξετάσεις

Βιβλιογραφία για τις εξετάσεις

Βιβλιογραφία για τις εξετάσεις 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε. προτείνει την ακόλουθη βιβλιογραφία την οποία μπορούν να συμβουλευθούν οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013.      

 

 ΒΙΒΛΙΑ


1.    Wyatt Peter (2007), Property Valuation: In an economic context – Blackwell Publishing Oxford 
2.    Scarrett Douglas (2008), Property Valuation: The Five Methods, 2nd edition, Routledge 
3.    Millington Alan (2001), An introduction to Property Valuation, 5th edition, EG Books 
4.    Hayward (2008), Valuation: Principles into practice, 6th edition, EG Books 
5.    Sloman J. & Wride Al. &  Garratt D. (2012), Economics, 8th edition, FT Press
6.    Baum A. & Mackmin D. (2011),
Εκτίμηση ακινήτων με την εισοδηματική μέθοδο, Εκδ. Κλειθάριθμος
7.    Ζεντέλης Παναγιώτης (2001), Real Estate, Εκδ. Παπασωτηρίου
8.    Νέος ΓΟΚ 2012 – Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, 3η Έκδοση,  Εκδόσεις Δεδεμάδης
9.    Scarrett Douglas (2013), Εκτίμηση ακινήτων : Οι πέντε μέθοδοι, Εκδόσεις Κλειθάριθμος – ΕΛΙΕ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 


10.    Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 
11.    Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών ΝΟΚ

12.    Υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης
13.    N. 4030/2011 (Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις)
14.    N. 4117/2013 (Τροποποίηση του Ν. 4030/2011)
15.    Π.Δ. 100 / 2010 (Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού)
16.    Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

17.    Θεσμικό πλαίσιο ΑΠΕEΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ


18.    ΕVS 2012 (English Edition)
19.    EVS 2012

 

 

 

*** H Ελληνική Μετάφραση των EVS 2012 σε έντυπη μορφή έχει διανεμηθεί στους υποψηφίους. Σε περίπτωση που δεν έχετε παραλάβει το βιβλίο, παρακαλώ στείλτε σχετική ειδοποίηση στο info @avag.gr.