Βιβλιογραφία για τις Εξετάσεις

book-ref

Βιβλιογραφία για τις Εξετάσεις

Βιβλιογραφία για τις Εξετάσεις 270 200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

book-ref

Βιβλιογραφία για τις Εξετάσεις 2013

Το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε. προτείνει την ακόλουθη βιβλιογραφία την οποία μπορούν να συμβουλευθούν οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΑ


1.    Wyatt Peter (2007), Property Valuation: In an economic context – Blackwell Publishing Oxford 
2.    Scarrett Douglas (2008), Property Valuation: The Five Methods, 2nd edition, Routledge 
3.    Millington Alan (2001), An introduction to Property Valuation, 5th edition, EG Books 
4.    Hayward (2008), Valuation: Principles into practice, 6th edition, EG Books 
5.    Sloman J. & Wride Al. &  Garratt D. (2012), Economics, 8th edition, FT Press
6.    Baum A. & Mackmin D. (2011),
Εκτίμηση ακινήτων με την εισοδηματική μέθοδο, Εκδ. Κλειθάριθμος
7.    Ζεντέλης Παναγιώτης (2001), Real Estate, Εκδ. Παπασωτηρίου
8.    
Νέος ΓΟΚ 2012 – Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, 3η Έκδοση,  Εκδόσεις Δεδεμάδης
9.    Scarrett Douglas (2013), Εκτίμηση ακινήτων : Οι πέντε μέθοδοι, Εκδόσεις Κλειθάριθμος – ΕΛΙΕ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


10.    Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 
11.    Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών ΝΟΚ
12.    Νόμος 4014/2011 (Τακτοποίηση αυθαιρέτων)
13.    Ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
14.    Υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης  
15.    N. 4030/2011 (Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις)
16.    Π.Δ. 100 / 2010 (Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού)

17.    Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

18.    Θεσμικό πλαίσιο ΑΠΕ


EΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ


19.    ΕVS 2012 (English Edition)
20.    EVS 2012

 

*** ΠΡΟΣΟΧΗ  *** το παραπάνω αρχείο αποτελεί ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ/DRAFT της ελληνικής μετάφρασης και δίδεται επικουρικά. Δεν αποτελεί την επίσημη μετάφραση, η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.