Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

Word

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση 40 40 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 12 και 13 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Σ.ΕΚ.Ε.)  που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 24, προσκαλεί όλα τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, που θα λάβει χώρα την 18η  Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00  στο ξενοδοχείο Αμαλία, Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας 10 στην Αθήνα. Κατά τη συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

 

 

  • Διοικητικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα  του έτους 2017 (1/6/2017 – 31/5/2018).
  • Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017 (1/6/2017 – 31/5/2018).
  • Απαλλαγή απερχόμενου Δ.Σ.
  • Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (1/6/2018 – 31/5/2019).
  • Απονομή τίτλου Επίτιμου Προέδρου στην κα Χριστίνα Φωτοπούλου λόγω αποχώρησής της.
  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  • Ενημέρωση Γενικής Συνέλευσης για τις Αρχαιρεσίες (28 Ιουνίου 2018): Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής
  • Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

 

Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία (όπως προβλέπεται από το καταστατικό του Συλλόγου), τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα την 25η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Αμαλία, Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας 10 στην Αθήνα. Για τη διεξαγωγή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης απαιτείται παρουσία τουλάχιστον είκοσι (20) τακτικών ταμειακά ενήμερων μελών του Συλλόγου.

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου θα ακολουθήσουν οι Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου οι οποίες θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά μέσω του διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο, καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη (ταμειακά ενήμερα θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλει τις εισφορές των πέντε (5) τελευταίων ετών ή αν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του συλλόγου για μικρότερο χρονικό διάστημα, τις εισφορές των ετών κατά τα οποία τυγχάνουν εγγεγραμμένα) του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και εξασφαλίζει το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. Με νεότερη επιστολή θα σας δοθούν οι σχετικές οδηγίες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Χρόνος έναρξης της ψηφοφορίας ορίζεται η 12:00 μ.μ. και λήξεως αυτής η 16:00μ.μ.

Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε όλα τα τακτικά μέλη όπως παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση αφού προηγουμένως έχουν ρυθμίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, έως την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή σύμφωνα με το άρθρα 12 και 13 του καταστατικού.

Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι τα  ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη του Συλλόγου, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις εκλογές ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, πρέπει να υποβάλουν ενυπογράφως την υποψηφιότητά τους μέχρι τις 11/6/2018 στο email της Γραμματείας του Συλλόγου info@avag.gr, η οποία θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διευκρινίζεται αν η υποψηφιότητα αφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Ελεγκτική Επιτροπή ή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Προς διευκόλυνση των μελών αποστέλλουμε συνημμένα σχετική Αίτηση Υποψηφιότητας, στην οποία θα υπάρχει φωτογραφία και σύντομο βιογραφικό (περίπου 20 σειρές) τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου αφού εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1Γ του καταστατικού, η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου μέλους που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει ελληνική ιθαγένεια, δεν  τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό.

Προς διευκόλυνση των μελών αποστέλλουμε συνημμένα τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Ελπίζοντας στην αθρόα προσέλευσή σας,  σας ευχαριστούμε  για μια ακόμα φορά για το ενδιαφέρον σας.
                                                                  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε.

Χριστίνα Δ. Φωτοπούλου     Αλέξανδρος Η. Βασιλείου

          Πρόεδρος                      Γενικός Γραμματέας

 

 

 

 Συνημμένα:

 

Word Αίτηση Υποψηφιότητας

Word Υπεύθυνη Δήλωση