ΕΞΕΤ. EXPERT VALUER – REV

certifications

ΕΞΕΤ. EXPERT VALUER – REV

ΕΞΕΤ. EXPERT VALUER – REV 270 200 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

certifications

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ EXPERT VALUER – REV

Όπως γνωρίζετε ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος έθεσε τις βάσεις για την Ελληνική Πιστοποίηση EXPERTVALUER in Real Estate Property και πραγματοποιεί προπαρασκευαστικά σεμινάρια για την προετοιμασία των υποψηφίων για τη σχετική πιστοποίηση. H συγκεκριμένη πιστοποίηση οδηγεί στην  Αναγνώριση REV (Recognized European Valuer) της TEGoVA και υπεύθυνος για την απόκτησή της στην Ελλάδα είναι ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος.

 

 

 

 


Με την παρούσα επιστολή σας ανακοινώνουμε ότι οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από την PEOPLECERT στις   2 Νοεμβρίου 2014.
 
Οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να λάβει μέρος στις εξετάσεις είναι:
 
1.    Κάτοχος Ακαδημαϊκού τίτλου 5ετούς ή 4ετούς κύκλου σπουδών.
     α) Επιστημών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων).
     β) Επιστήμων Οικονομικής Κατεύθυνσης.
 
2.    Κάτοχος Ακαδημαϊκού τίτλου 3ετούς κύκλου σπουδών.
     α) Επιστημών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων).
     β) Επιστημών Οικονομικής Κατεύθυνσης.
 
3.  Ακαδημαϊκός ή Μεταπτυχιακός τίτλος στην Εκτιμητική.
 
4.  Πενταετής κατ’ ελάχιστον εμπειρία στις εκτιμήσεις ακινήτων (που να τεκμαίρεται την τελευταία  δεκαετία) ή τριετής εμπειρία για τους κατόχους Μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με το αντικείμενο της εκτιμητικής η οποία να τεκμαίρεται τα τελευταία δέκα χρόνια.
    *Αποδεκτοί Μεταπτυχιακοί τίτλοι είναι όσοι έχουν ένα τουλάχιστον μάθημα σε εκτιμητικά πρότυπα και μεθοδολογίες εκτιμήσεων και δύο τουλάχιστον μαθήματα στις υπόλοιπες ενότητες του Syllabus ExpertProperty Valuer.
 
5.  Eίκοσι (20) κατ’ ελάχιστον εκθέσεις εκτίμησης τα τελευταία δύο χρόνια εκ των οποίων το    50% σύνθετες (επαγγελματικά, βιοτεχνικά, ξενοδοχεία κλπ). Μπορούν να συμπεριληφθούν και εκτιμήσεις για απλά ακίνητα εφόσον έχουν εκπονηθεί με τουλάχιστον δύο μεθοδολογίες.
 
Για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις παρακαλούμε μέχρι τη Δευτέρα 13/10/2014  να υποβάλετε στο Σ.ΕΚ.Ε. τα πιο κάτω δικαιολογητικά προκειμένου αυτός να τα προωθήσει στην PEOPLECERT, το φορέα πιστοποίησης  προσώπων που θα διενεργήσει την εξεταστική διαδικασία.
 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλετε είναι:
 
•           Μία Αίτηση προς το Σ.ΕΚ.Ε. για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις (συνημμένο).
•           Μία Αίτηση προς το Σ.ΕΚ.Ε. για την απόκτηση του REV (συνημμένο).
•           Μία Αίτηση προς την PEOPLECERT για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις (συνημμένο).
•           Στοιχεία που να αποδεικνύουν την πενταετή επαγγελματική εμπειρία σας στο αντικείμενο   των εκτιμήσεων (φωτοτυπίες από ΔΠΥ ή βεβαίωση από το φορέα που εργάζεστε).
•           Πίνακα Excel με συνημμένες τις βεβαιώσεις που να τεκμηριώνουν τις είκοσι (20) ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης το τελευταίο έτος.
•           Πίνακα Excel με είκοσι (20) εκθέσεις εκτίμησης που πραγματοποιήσατε τα τελευταία πέντε χρόνια, από τις οποίες δύο (2) σε φυσική  μορφή.
•           Βεβαίωση Μέλους Σ.ΕΚ.Ε.
•           Καταθετήριο ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150€) για το τέλος TEGoVA και για τη  διαχείριση φακέλου υποψηφίου για λογαριασμό του Σ.ΕΚ.Ε.
            Alpha Bank           (Αριθμός Λογαριασμού: 101-00-2002-228579 )
                                      IBAN: GR 460 140 101 010 100 200 222 85 79
•           Καταθετήριο ποσού διακοσίων τριάντα (230 )€  στο λογαριασμό της  PEOPLECERT για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.
            Εθνική Τράπεζα      (Αριθμός Λογαριασμού:080/47189504)    IBAN : GR 0801100800000008047189504    
Τράπεζα Πειραιώς   (Αριθμός Λογαριασμού:5032-035-149-241)      IBAN: GR 7401720320005032035149241     

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή και σε  φυσική μορφή εις διπλούν στο Σύλλογο.

Σημείωση: 

Σε περίπτωση απόρριψης του φακέλου η PEOPLECERT παρακρατά μόνο το κόστος για τη διαχείριση του φακέλου ποσού (10€) και επιστρέφεται στον υποψήφιο το υπόλοιπο ποσό (220€). Επίσης ο Σύλλογος θα επιστρέψει στον υποψήφιο το τέλος TEGoVA και διαχείρισης αρχείου υποψηφίου (150€).
 
Μην παραλείψετε να δηλώσετε τον τόπο που επιθυμείτε να εξεταστείτε.  
      
Τα εξεταστικά κέντρα θα είναι τρία (3). 
1) Αθήνα  2) Θεσσαλονίκη 3) Kρήτη (εφόσον οι υποψήφιοι είναι τουλάχιστον 15).
 
 
Όσα μέλη δεν έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες 20 ώρες εκπαίδευσης, θα φροντίσει ο Σύλλογος να τους κατευθύνει σχετικά.

Word Αίτηση Expert Valuer

 

Word Αίτηση Απόκτησης REV

 

adobe Αίτηση PeopleCert

 

adobe Τιμοκατάλογος PeopleCert – Valuers Μέλη