ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ VALUER in Plant & Equipment

valuer-plant-equipment

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ VALUER in Plant & Equipment

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ VALUER in Plant & Equipment 255 198 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

valuer-plant-equipment

Όπως γνωρίζετε ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος έθεσε τις βάσεις για την Ελληνική πιστοποίηση VALUER in Plant & Equipment (Εκτιμητής Η/Μ Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού) και πραγματοποίησε προπαρασκευαστικά σεμινάρια για την προετοιμασία των υποψηφίων για τη σχετική πιστοποίηση. 

 

 

 

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι οι πρώτες εξετάσεις θα διενεργηθούν από την PEOPLECERT στις   19 Οκτωβρίου 2014.

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να λάβει μέρος στις εξετάσεις είναι:

1. α) Κάτοχος Ακαδημαϊκού τίτλου 5ετούς ή 4 ετούς κύκλου σπουδών Επιστημών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων).
     β) Επιστήμων Οικονομικής Κατεύθυνσης.

2. α) Κάτοχος Ακαδημαϊκού τίτλου 3ετούς κύκλου σπουδών Επιστημών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων).
    β) Επιστημών Οικονομικής Κατεύθυνσης.

3. Ακαδημαϊκός ή Μεταπτυχιακός τίτλος στην Εκτιμητική.

4.  Διετής κατ ελάχιστον εμπειρία στις εκτιμήσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (που να τεκμαίρεται την τελευταία πενταετία).

5. Σύνταξη κατ ελάχιστον δέκα (10) εκθέσεων εκτίμησης για ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις παρακαλούμε μέχρι την Τρίτη 30-9-2014 να υποβάλετε στο ΣΕΚΕ τα πιο κάτω δικαιολογητικά προκειμένου αυτός να τα προωθήσει στην PEOPLECERT, τον φορέα πιστοποίησης  προσώπων που θα διενεργήσει την εξεταστική διαδικασία.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλετε είναι:

  Μία Αίτηση προς το ΣΕΚΕ για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις (συνημμένο).

  Μία Αίτηση προς την PEOPLECERT για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις (συνημμένο).

  Φάκελο εις διπλούν που να περιέχουν (εκτός από τα αρχεία που καταθέτονται ηλεκτρονικά).

o   Στοιχεία που να αποδεικνύουν τη διετή επαγγελματική εμπειρία σας στο αντικείμενο των εκτιμήσεων (φωτοτυπίες από ΔΠΥ ή βεβαίωση από το φορέα που εργάζεστε)

o   Πίνακα Excel με συνημμένες τις βεβαιώσεις που να τεκμηριώνουν τις είκοσι (20) ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης το τελευταίο έτος.

o   Πίνακα Excel με δέκα (10) εκθέσεις εκτίμησης που πραγματοποιήσατε τα τελευταία δύο χρόνια, από τις οποίες δύο (2) σε φυσική  μορφή.

 Το 50% των εκτιμήσεων μπορεί  να αφορά σε έλεγχο προϋπολογισμού,  γνωματεύσεις, πιστοποιήσεις , Η/Μ εγκαταστάσεων και  εξοπλισμού.

  Καταθετήριο ποσού τριάντα ευρώ (30€) για διαχείριση φακέλου και τήρηση αρχείου υποψηφίου για λογαριασμό του Σ.ΕΚ.Ε.

  Alpha Bank (Αριθμός Λογαριασμού: 101-00-2002-228579 )
                    IBAN: GR 460 140 101 010 100 200 222 85 79
  Καταθετήριο ποσού εκατόν εβδομήντα (170 )€  στο λογαριασμό της  PEOPLECERT για την  συμμετοχή στις εξετάσεις.
  Εθνική Τράπεζα (Αριθμός Λογαριασμού: 080/47189504)
IBAN : GR 080 1100800000008047189504
  Τράπεζα Πειραιώς (Αριθμός Λογαριασμού: 5032-035-149-241)
IBAN: GR 7401720320005032035149241

•    Σε περίπτωση απόρριψης του φακέλου η PEOPLECERT παρακρατά μόνο το κόστος για τη διαχείριση του φακέλου δηλαδή 10 € και επιστρέφονται στον υποψήφιο το υπόλοιπο ποσό 160 €. Επίσης ο Σύλλογος θα επιστρέψει στον υποψήφιο το τέλος διαχείρισης αρχείου υποψηφίου (30€).                                                                                                                                                                               
Σημείωση:

Υπενθυμίζεται η κατάθεση ποσού πενήντα (50)€  συνδρομή του Σ.ΕΚ.Ε. για το έτος 2014. Σε περίπτωση που έχετε ήδη εξοφλήσει τη συνδρομή σας  στο Σύλλογο απαιτείται η σχετική βεβαίωση από το Σ.ΕΚ.Ε.
 
Μην παραλείψετε να δηλώσετε τον τόπο που επιθυμείτε να εξεταστείτε.  
      
    Τα εξεταστικά κέντρα θα είναι δύο (2). 
    1) Αθήνα  2) Θεσσαλονίκη.
 
Τα δόκιμα μέλη, θα πρέπει να κάνουν αίτηση και να αναβαθμιστούν σε τακτικά.
 
Όσα μέλη δεν έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες 20 ώρες εκπαίδευσης, θα φροντίσει ο Σύλλογος να τους κατευθύνει σχετικά.

Συνημμένες οι αιτήσεις συμμετοχής και ο τιμοκατάλογος PEOPLECERT.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Χ. Φωτοπούλου          Κ. Πάλλης
Πρόεδρος                   Γενικός Γραμματέας

 

adobe Τιμοκατάλογος PEOPLECERT – Valuers_Μέλη

 

adobe Αίτηση Αρχικής Πιστοποίησης Εκτιμητή

 

Word ΑΙΤΗΣΗ  ΠΡΟΣ Σ.ΕΚ.Ε.