Εξετάσεις Valuer in Real Estate Property & Valuer in Machinery

Word

Εξετάσεις Valuer in Real Estate Property & Valuer in Machinery

Εξετάσεις Valuer in Real Estate Property & Valuer in Machinery 40 40 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ανακοινώνουμε ότι, οι εξετάσεις για τα σχήματα  Valuer in Machinery Plant & Equipment και Valuer in Real Estate Property θα διενεργηθούν από την PEOPLECERT το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019.

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να λάβει μέρος στις εξετάσεις είναι:

1. Κάτοχος Ακαδημαϊκού τίτλου 5ετούς ή 4ετούς κύκλου σπουδών.
        α) Επιστημών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων)
        β) Επιστημών Θετικής Κατεύθυνσης
        γ) Επιστημών Οικονομικής Κατεύθυνσης
        δ) Επιστημών Εκτιμητικής

2  Κάτοχος Ακαδημαϊκού τίτλου 3ετούς κύκλου σπουδών.
        α) Επιστημών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων)
        β) Επιστημών Θετικής Κατεύθυνσης
        γ) Επιστημών Οικονομικής Κατεύθυνσης
        δ) Επιστημών Εκτιμητικής

3. Μεταπτυχιακός τίτλος στην Εκτιμητική.

4. Εκτιμητική εμπειρία κατ’ελάχιστον δύο έτη ημερολογιακά (24 μήνες), που να τεκμαίρεται την τελευταία πενταετία.

5. Δέκα (10) κατ’ελάχιστον απλές εκθέσεις εκτίμησης που διενεργήθηκαν κατά τα δύο τελευταία έτη.

Για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις παρακαλούμε μέχρι την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 να υποβάλετε στο Σ.ΕΚ.Ε. τα πιο κάτω δικαιολογητικά προκειμένου να τα προωθήσει στην PEOPLECERT, το φορέα πιστοποίησης προσώπων που θα διενεργήσει την εξεταστική διαδικασία.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλετε στο Σ.ΕΚ.Ε. είναι:

  • Φυσικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά εις διπλούν, τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στο info@avag.gr .
  • Αίτηση προς το Σ.ΕΚ.Ε. για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις (συνημμένο).
  • Αίτηση προς την PEOPLECERT για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις (συνημμένο).
  • Στοιχεία που να αποδεικνύουν τη διετή επαγγελματική εμπειρία σας στο αντικείμενο των εκτιμήσεων (φωτοτυπίες από τιμολόγια για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή βεβαίωση από το φορέα που εργάζεστε για τους μισθωτούς).
  • Πίνακα  με συνημμένες τις βεβαιώσεις που να τεκμηριώνουν τις είκοσι (20) ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης το τελευταίο έτος (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση προς την PEOPLECERT).
  • Πίνακα με δέκα (10) εκθέσεις εκτίμησης (συνημμένο) που πραγματοποιήσατε τα τελευταία δύο χρόνια (Σεπτέμβριος 2017 – Σεπτέμβριος 2019), από τις οποίες δύο (2) σε φυσική  μορφή.
  • Για την Πιστοποίηση Valuer in Machinery, Plant & Equipment το αντικείμενο να αφορά στην εκτίμηση μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων και περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα Εκτιμήσεων. Εναλλακτικά και μέχρι και ποσοστού 50% του συνόλου των υποβαλλόμενων εκτιμήσεων, μπορεί να περιλαμβάνονται και γνωματεύσεις οι οποίες αφορούν στον έλεγχο προϋπολογισμού ή/και την πιστοποίηση εργασιών για την εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού και την κατασκευή εγκαταστάσεων.
  • Βεβαίωση Μέλους Σ.ΕΚ.Ε. (εκδίδεται από την ιστοσελίδα στα ταμειακά ενήμερα μέλη).
  • Καταθετήριο ποσού τριάντα ευρώ (30€) για τη διαχείριση φακέλου και τήρηση αρχείου υποψηφίου για λογαριασμό του Σ.ΕΚ.Ε.

Alpha Bank  Αριθμός Λογαριασμού: 101-00-2002-228579
IBAN: GR4601401010101002002228579
Εθνική Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού: 080/006966-36
IBAN: GR8301100800000008000696636

  • Καταθετήριο ποσού εκατόν εβδομήντα (170€) στο λογαριασμό της  PEOPLECERT για την  συμμετοχή στις εξετάσεις.

Εθνική Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού: 080/47189504

IBAN : GR0801100800000008047189504

Τράπεζα Πειραιώς Αριθμός Λογαριασμού: 5032-035-149-241

IBAN: GR7401720320005032035149241

 

 

Σημείωση: Σε περίπτωση απόρριψης του φακέλου η PEOPLECERT παρακρατά μόνο το κόστος για τη διαχείριση του φακέλου δηλαδή 34€ και επιστρέφονται στον υποψήφιο το υπόλοιπο ποσό 136€. Επίσης ο Σύλλογος θα επιστρέψει στον υποψήφιο το τέλος διαχείρισης αρχείου υποψηφίου (30€).              

                                                                                                                         
Μην παραλείψετε να δηλώσετε τον τόπο που επιθυμείτε να εξεταστείτε. 
     
1)      Αθήνα  2) Θεσσαλονίκη

Εξετάσεις θα διεξάγονται σε κάθε πόλη από τις παραπάνω με τη συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού υποψηφίων (20 άτομα).

Τα δόκιμα μέλη, θα πρέπει να κάνουν αίτηση και να αναβαθμιστούν σε τακτικά.

Όσα μέλη δεν έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες 20 ώρες εκπαίδευσης, θα φροντίσει ο Σύλλογος να τους κατευθύνει σχετικά.

Συνημμένες οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.

Αλέξανδρος Η. Βασιλείου       Καλλιόπη Ν. Δερμάτη
         Πρόεδρος                            Γενική Γραμματέας

 

 


Συνημμένα:

 

 

Word Αίτηση Σ.ΕΚ.Ε.

adobe Αίτηση PEOPLECERT

 

adobe Πίνακας Εκτιμήσεων VALUER