ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Σύμφωνα με τα άρθρα  6, 12, 13, και 15 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία <<ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ>> (Σ.ΕΚ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 24, προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα λάβει χώρα την 21η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ επί της οδού Λ. Αμαλίας στην Αθήνα.
Κατά τη Συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

 

  • Διοικητικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του έτους 2016 (1/6/2016 – 31/5/2017)
  • Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 (1/6/2016 – 31/5/2017)
  • Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (1/6/2017 – 31/5/2018) 

 

 

Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την 28η Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ επί της οδού Λ. Αμαλίας στην Αθήνα.


Για τη διεξαγωγή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης απαιτείται παρουσία τουλάχιστον είκοσι μελών του Συλλόγου.


Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους όπως παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση αφού προηγουμένως έχουν ρυθμίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, έως την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. B του καταστατικού.


Ελπίζοντας στην αθρόα προσέλευσή σας, σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά για το ενδιαφέρον σας.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Ε.


Χριστίνα Δ. Φωτοπούλου        Αλέξανδρος Η. Βασιλείου
         Πρόεδρος                           Γενικός Γραμματέας