ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ – ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ – ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ – ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 150 150 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ – ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12, 13, 14, 19 και 20 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία <<ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ>> (ΣΕΚΕ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 24, προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, που θα λάβει χώρα την 27η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52 στην Αθήνα. Κατά τη συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

 

  • Διοικητικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του έτους 2015 (1/6/2015 – 31/5/2016)
  • Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015 (1/6/2015 – 31/5/2016)
  • Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (1/6/2016 – 31/5/2017)
  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  • Αρχαιρεσίες: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

 

Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα την 4η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 στην Αθήνα.

 

Για την διεξαγωγή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης απαιτείται παρουσία τουλάχιστον είκοσι μελών του συλλόγου.

 

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου θα ακολουθήσουν οι Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής οι οποίες θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά μέσω του διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο, καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τα τακτικά μέλη του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και εξασφαλίζει -λόγω της απόστασης- το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

 

Με νεότερη επιστολή θα σας δοθούν οι σχετικές οδηγίες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία.

 

Χρόνος έναρξης της ψηφοφορίας ορίζεται η 12:00 μ.μ. και λήξεως αυτής η 18:00μ.μ.

 

Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους όπως παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση αφού προηγουμένως έχουν ρυθμίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, έως την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. Ι του καταστατικού.

 

Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη του Συλλόγου, που επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, πρέπει να υποβάλουν ενυπογράφως την υποψηφιότητά τους μέχρι τις 20/6/2016 στο email της Γραμματείας του Συλλόγου info@avag.gr, η οποία θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διευκρινίζεται αν η υποψηφιότητα αφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Ελεγκτική Επιτροπή.

 

Προς διευκόλυνση των μελών αποστέλλουμε συνημμένα σχετική Αίτηση Υποψηφιότητας, στην οποία θα υπάρχει φωτογραφία και σύντομο βιογραφικό (περίπου 10 σειρές) τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.ΙΙ του καταστατικού, η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου μέλους που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό.

 

Προς διευκόλυνση των μελών αποστέλλουμε συνημμένα τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

 

Ελπίζοντας στην αθρόα προσέλευσή σας, σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά για το ενδιαφέρον σας.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Χ. Φωτοπούλου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ.Π. Πάλλης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

Αίτηση υποψηφιότητας στις αρχαιρεσίες του ΣΕΚΕ

ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ