Χρήση Διακριτικού, Λογότυπου και Σφραγίδας REV

tegova-stamp

Χρήση Διακριτικού, Λογότυπου και Σφραγίδας REV

Χρήση Διακριτικού, Λογότυπου και Σφραγίδας REV 200 199 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

tegova-stamp


Το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε. σας ενημερώνει για τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν τα πιστοποιημένα μέλη του για τη σωστή χρήση του διακριτικού, του λογότυπου και της σφραγίδας  REV

Τίτλος και Διακριτικό

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Recognised European Valuer» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτόν το τίτλο, καθώς και το διακριτικό REV μετά το όνομά του. Για παράδειγμα: Χριστίνα Φωτοπούλου REV.  Δεν επιτρέπεται η χρήση του τίτλου και του διακριτικού μετά την επαγγελματική του ιδιότητα.

Λογότυπο

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Recognised European Valuer» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα από την TEGoVA λογότυπα στα επαγγελματικά του έγγραφα (επαγγελματικές κάρτες, είδη αλληλογραφίας κλπ). Η χρήση αυτή θα πρέπει να γίνεται πάντα στη δεξιά παρειά των εγγράφων.

Τα εγκεκριμένα λογότυπα που ισχύουν από το Δεκέμβριο του 2012 είναι τα ακόλουθα:

{tip REV Logo neg}REV Logo neg{/tip}

 

{tip REV Logo black }REV Logo black {/tip}

Σφραγίδα

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Recognised European Valuer» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη σφραγίδα που του χορηγεί ο Σ.ΕΚ.Ε. – ως μέλος της TEGoVA (TMA) – για να σφραγίζει τις εκθέσεις εκτίμησης που πραγματοποιεί. Η σφραγίδα τίθεται στο τέλος της έκθεσης σε συνέχεια της υπογραφής του εκτιμητή.

Η εγκεκριμένη σφραγίδα που ισχύει από το Δεκέμβριο του 2012 είναι η ακόλουθη:

{tip tegova-stamp}tegova-stamp{/tip}

Η {tipLogo & Stamp}παλαιότερη έκδοση της σφραγίδας {/tip}, η οποία έχει χορηγηθεί στα αναγνωρισμένα μέλη, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι νεωτέρας.

Σημαντική Επισήμανση

Τονίζεται ότι η χρήση του τίτλου, διακριτικού, λογότυπου και/ ή σφραγίδας από μη αναγνωρισμένα μέλη, καθώς και η μη συμμόρφωση των αναγνωρισμένων μελών με τους παραπάνω κανόνες,  θα οδηγήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα καταστατικά έγγραφα του Σ.ΕΚ.Ε., καθώς και από τη σύμβαση του Συλλόγου με την TEGoVA.

Για διευκρινίσεις επί των ανωτέρω παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Σύλλογο.