2018/11/10 – «Εκτιμητική Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων»