2018/12/01 – «Εκτιμητική Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων»