Πιστοποιήσεις BACKUP 280615

adobe

Πιστοποιήσεις BACKUP 280615

Πιστοποιήσεις BACKUP 280615 230 230 Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

{tab=Πιστοποίησεις PEOPLECERT}

 

Το σχήμα πιστοποίησης της PEOPLECERT «Expert Property Valuer» παρέχει αναγνώριση για τους επαγγελματίες που διεξάγουν εκτιμήσεις (αξίας) ακινήτων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα  (EVS).

Το σχήμα πιστοποίησης «Expert Property Valuer» αναπτύχθηκε από εξειδικευμένη τεχνική επιτροπή της PEOPLECERT στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες του Σ.ΕΚ.Ε., του Σ.Ο.Ε. και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι σύμφωνο με τις διαδικασίες του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024, πληροί τις απαιτήσεις της TEGoVa και ακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς πρακτικές εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας.

Η πιστοποίηση της PEOPLECERT παρέχει διεθνή αναγνώριση για τους επαγγελματίες εκτιμητές ακινήτων, αποτελώντας προϋπόθεση για την απόκτηση του τίτλου «Recognized European Valuers» (REV) στην Ελλάδα που χορηγούν στα μέλη τους ο Σ.ΕΚ.Ε. και το Σ.Ο.Ε. στο πλαίσιο της σύμβασης αναγνώρισης που έχουν από την TEGoVA.

Η απόφαση για την απόδοση της Πιστοποίησης βασίζεται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων, καθώς και τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον «Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίων» και το «Syllabus» του Προγράμματος Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εκτιμητών της PEOPLECERT.

 

adobeΚατεβάστε τον «Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίων» σε μορφή pdf

 

adobeΚατεβάστε το «Syllabus» σε μορφή pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{tab=REV Scheme}

Το σχήμα αναγνώρισης Recognized European Valuers (REV) της TEGoVA σκοπεύει στη διατήρηση, ανάπτυξη και εναρμονισμό των εκτιμητικών προτύπων και του εκτιμητικού επαγγέλματος εν γένει στην Ευρώπη, αποδίδοντας τον τίτλο «Recognized European Valuer» και το διακριτικό REV σε επαγγελματίες εκτιμητές σε κάθε χώρα μέλος. Ο τίτλος «Recognized European Valuer» και το διακριτικό REV αποτελούν έναν αυστηρά ορισμένο δείκτη των προσόντων και της εμπειρίας του εκτιμητή και έχουν στόχο τη διασφάλιση του επαγγελματικού επιπέδου του εκτιμητή προς τον πελάτη.

Το σχήμα αναγνώρισης Recognized European Valuers (REV) απευθύνεται σε κάθε άτομο που ασκεί το επάγγελμα του εκτιμητή και ανήκει σε ένα Σύλλογο/Οργανισμό   που είναι μέλος της TEGOVA (TEGoVA Member Association, ΤΜΑ) ή σε κάθε εκτιμητή που εργάζεται σε εκτιμητική εταιρία, η οποία ανήκει σε Σύλλογο/Οργανισμό που είναι μέλος της TEGOVA. Οι αιτήσεις πρέπει να γίνονται στο ΤΜΑ που ανήκει ο εκτιμητής (ή η εταιρία). Αιτήσεις που γίνονται απευθείας στην TEGoVA δεν είναι έγκυρες. Για την Ελλάδα, τα δύο ΤΜΑ που έχουν το δικαίωμα να χορηγούν στα μέλη τους τον τίτλο «Recognized European Valuer» είναι ο Σ.ΕΚ.Ε. και το Σ.Ο.Ε.

Η αναγνώριση δίδεται από το ΤΜΑ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση αναγνώρισης που έχει συνάψει το ΤΜΑ με την TEGoVA. H αναγνώριση δίδεται στο όνομα της TEGoVA.

Η ατομική αναγνώριση απονέμεται από το εγκεκριμένο TMA υπό τη μορφή πιστοποιητικού (certificate) που είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο της TEGoVA και τον Πρόεδρο του ΤΜΑ.

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Recognised European Valuer» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτόν το τίτλο, καθώς και το διακριτικό REV μετά το όνομά του. Δεν επιτρέπεται η χρήση του τίτλου και του διακριτικού μετά την επαγγελματική του ιδιότητα.

Η αναγνώριση δίδεται για πέντε (5) έτη. Στη συνέχεια ο εκτιμητής θα πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία ανανέωσης της αναγνώρισης. Εάν ο εκτιμητής δεν περάσει με επιτυχία τη διαδικασία ανανέωσης, αυτόματα και άμεσα παύει να έχει το δικαίωμα χρήσης του τίτλου «Recognised European Valuer», καθώς και του διακριτικού REV.

Στην Ελλάδα, απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του τίτλου «Recognized European Valuers» (REV) που χορηγούν στα μέλη τους ο Σ.ΕΚ.Ε. και το Σ.Ο.Ε. στο πλαίσιο της σύμβασης αναγνώρισης που έχουν από την TEGoVA, είναι η σύγχρονη απόκτηση της πιστοποίησης της PEOPLECERT «Expert Property Valuer». H εξέταση είναι κοινή και η διαδικασία διέπεται από τον «Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίων» και το «Syllabus»  του Προγράμματος Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εκτιμητών της PEOPLECERT, το οποίο έχει εγκριθεί από την TEGoVA.

Tα πιστοποιημένα/αναγνωρισμένα μέλη του Σ.ΕΚ.Ε. μπορούν να αναζητηθούν και στο μητρώο της TEGoVA: REV Register
{tab=Ετήσια Επιτήρηση & Επαναπιστοποίηση}

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Η διαδικασία επιτήρησης είναι ετήσια και υλοποιείται με την τεκμηρίωση από τον υποψήφιο τόσο της συνεχούς χρήσης γνώσεων όσο και της συνεχούς εξέλιξης στο χώρο της εκτιμητικής και την καταβολή του κόστους επιτήρησης, όπως αυτό ανακοινώνεται από την PEOPLECERT και την TEGoVA.

O Σ.ΕΚ.Ε. σε συνεργασία με την PEOPLECERT ενημερώνει εγκαίρως τα μέλη του, που πρέπει να περάσουν τον έλεγχο της διαδικασίας επιτήρησης. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αποδεδειγμένη συμπλήρωση είκοσι (20) ωρών Διαρκούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και τη συμπλήρωση και υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα πέντε (5) εκτιμήσεων, στο πέρας του έτους από την ημερομηνία πιστοποίησής του.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η PEOPLECERT εκδίδει και αποστέλλει την επικυρωμένη Κάρτα Πιστοποίησης.
                                                   

ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα που ακολουθούν με επιτυχία τη διαδικασία της ετήσιας επιτήρησης, στο πέρας της πενταετίας από την αρχική τους πιστοποίηση έχουν το δικαίωμα για επαναπιστοποίηση.

Η επαναπιστοποίηση περιλαμβάνει την υποβολή δύο (2) φυσικών φακέλων σύνθετων εκτιμήσεων και τη συμμετοχή σε εξετάσεις επαναπιστοποίησης, έχοντας καταβάλει το σχετικό κόστος της εξέτασης επαναπιστοποίησης. Εφόσον η αξιολόγηση των παραπάνω ολοκληρωθεί με επιτυχία, επαναπιστοποιούνται αποκτώντας νέο πιστοποιητικό με επικαιροποιημένη ημερομηνία και Syllabus (σε περίπτωση αναβάθμισης) και εξακολουθούν να παραμένουν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων της PEOPLECERT.

Σε περίπτωση που κάποιο Πιστοποιημένο Πρόσωπο, στο τέλος της πενταετίας δεν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία επαναπιστοποίησης, τότε το Πιστοποιητικό του αποσύρεται και δεν ανήκει πλέον στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων της PEOPLECERT.

Η επιτυχής συμμετοχή στη διαδικασία επαναπιστοποίησης συνιστά συγχρόνως και ανανέωση της αναγνώρισης REV από τo Σ.ΕΚ.Ε. και την TEGoVA.

 

 

{tab=Χρήση Διακριτικών}

Τίτλος και Διακριτικό

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Recognised European Valuer» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτόν το τίτλο, καθώς και το διακριτικό REV μετά το όνομά του. Για παράδειγμα: Χριστίνα Φωτοπούλου REV.  Δεν επιτρέπεται η χρήση του τίτλου και του διακριτικού μετά την επαγγελματική του ιδιότητα.

Λογότυπο

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Recognised European Valuer» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα από την TEGoVA λογότυπα στα επαγγελματικά του έγγραφα (επαγγελματικές κάρτες, είδη αλληλογραφίας κλπ). Η χρήση αυτή θα πρέπει να γίνεται πάντα στη δεξιά παρειά των εγγράφων.

Τα εγκεκριμένα λογότυπα που ισχύουν από το Δεκέμβριο του 2012 είναι τα ακόλουθα:

{tip REV Logo neg}REV Logo neg{/tip}

 

{tip REV Logo black }REV Logo black {/tip}

Σφραγίδα

Το μέλος που περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και του αποδίδεται η ιδιότητα «Recognised European Valuer» έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη σφραγίδα που του χορηγεί ο Σ.ΕΚ.Ε. – ως μέλος της TEGoVA (TMA) – για να σφραγίζει τις εκθέσεις εκτίμησης που πραγματοποιεί. Η σφραγίδα τίθεται στο τέλος της έκθεσης σε συνέχεια της υπογραφής του εκτιμητή.

Η εγκεκριμένη σφραγίδα που ισχύει από το Δεκέμβριο του 2012 είναι η ακόλουθη:

{tip tegova-stamp}tegova-stamp{/tip}     {tip tegova-stamp-v2}tegova-stamp-v2{/tip}

Διαστάσεις σφραγίδας:  Διάμετρος κύκλου 4 εκατοστά

Η {tipLogo & Stamp}παλαιότερη έκδοση της σφραγίδας {/tip}, η οποία έχει χορηγηθεί στα αναγνωρισμένα μέλη, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι νεωτέρας.

Σημαντική Επισήμανση

Τονίζεται ότι η χρήση του τίτλου, διακριτικού, λογότυπου και/ ή σφραγίδας από μη αναγνωρισμένα μέλη, καθώς και η μη συμμόρφωση των αναγνωρισμένων μελών με τους παραπάνω κανόνες,  θα οδηγήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα καταστατικά έγγραφα του Σ.ΕΚ.Ε., καθώς και από τη σύμβαση του Συλλόγου με την TEGoVA.

Για διευκρινίσεις επί των ανωτέρω παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Σύλλογο.

 

{/tabs}