2019/04/13 – «Εκτιμήσεις και συναφή θέματα που αφορούν ειδικά ακίνητα και ΗΜ εγκαταστάσεις»